Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 18 13:59:05 2006
Subject:  Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật / bạn XTH
Post No:  2812     Reply to:   2807

##ca(n ba^.c 2(squareroot) cu?a 1 con so^' a^m …. la` "phu*o*ng tri`nh vo^ nghie^.m " … nhu*ng khi le^n dde^'n ca^'p 3 thi` ca'i ke^'t lua^.n "phu*o*ng tri`nh vo^ nghie^.m" ddo' la.i tro*? tha`nh sai, bo*?i vi` ho.c sinh pha?i chuye^?n ca'i ca(n ba^.c 2 cu?a con so^' a^m ddo' sang tha`nh he^. so^' a?o (imagination number) dde^? ma` gia?i tie^'p ...
…nhu*ng cho du` dda.o hu*~u co' tin cha('c ra(`ng TD To^ng chi'nh la` Pha'p cu?a Pha^.t no'i, va` ca'c Kinh Kim-Cang , Ba't Nha~ cu~ng va^.y, the^' thi` va^'n dde^` sai kha'c giu*~a ca'c Kinh Tu.c DDe^' va` ca'c Kinh Cha^n DDe^' kho^ng the^? vi' nhu* tay tra'i dda'nh tay pha?i, ma` chi? ne^n nhi`n su*. kie^.n ddo' tu*o*ng tu*. nhu* su*. bie^'n chuye^?n trong chu*o*ng tri`nh toa'n dda.i so^' ho.c tu*` ca^'p 2 le^n dde^'n ca^'p 3 ...##

Từ đoạn này, tôi xin đưa ra 2 điểm:
1) Cứ cho rằng bạn đúng: kinh liễu nghĩa giảng cho một hạng người, kinh bất liễu nghĩa giảng cho hạng người khác. Tuy nhiên, kinh liễu nghĩa không bao giờ phủ bác kinh bất liễu nghĩa, như là bạn đang dùng kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã để phủ nhận sự hiện hữu của cõi Cực Lạc.

2) nếu bạn cho rằng tâm kinh Bát Nhã là liễu nghĩa, phải nên theo, “vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố”, thì bạn cố thây cố xác niệm Phật để nuơng nhờ định lực của “tăng thân” làm gì?

Đến đây, tôi xin lưu ý bạn XTH và tất cả các bạn rằng:
Bạn XTH lúc nào cũng hồ hởi hồ hởi rằng Kim Cương Bát Nhã Kim Cương Bát Nhã, liễu nghĩa liễu nghĩa.
Không biết bạn ấy muốn nói kinh Kim Cương nào, kinh Bát Nhã nào thì tôi không biết, chứ kinh Kim Cương mà chúng ta tụng, thì “Kinh Kim Cương là một phẩm trong Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển.” (http://www.thuvienhoasen.org/u-kkimcang-00.htm)

Tôi xin trích kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (tức là kinh ĐạI Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ không phải Tâm Kinh Bát Nhã mà chúng ta tụng hằng ngày)
(Xin lưu ý các bạn: vì cái font của cái forum này đồng nhất, không có to nhỏ khác nhau, nên sau mỗi đoạn kinh trích dẫn, tôi xin phép mở ngoặc đơn và đề tên tôi vào, để phân biệt phần nào là tôi lấy từ kinh và phần nào là tôi xin chõ mồm vào tôi nói)

http://www.thuvienhoasen.org/kinhmahabatnha-01-02.htm
QUYỂN THỨ HAI
PHẨM VÃNG SANH
THỨ TƯ
"Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật có thể tu tập tương ứng như vật, những vị ấy từ cõi nào chết rồi sanh đến cõi nầy, từ cõi nầy chết rồi sẽ sanh về đâu?”
Đức Phật nói: “Nầy Xá Lợi Phất! Những đại Bồ Tát ấy hoặc từ cõi khác sanh đến cõi nầy, hoặc từ cung trời Đâu Suất sanh xuống đây, hoặc có vị vẫn từ nhơn gian sanh trở lại nhơn gian đây.
………………………….

Nầy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát được lục thần thông chẳng sanh Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, mà từ một Phật độ, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán chư Phật.
Nầy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật độ. Nơi nào mà Bồ Tát nầy đến thời không có Thanh Văn và Bích Chi Phật thừa, cũng không có danh từ Nhị thừa.
Nầy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật độ, chỗ nào có Bồ Tát nầy đến thời cõi đó thọ mạng vô lượng.”

(Phúc Sơn)Theo như đấy, thì rõ ràng trong kinh liễu nghĩa Đại Bát Nhã của bạn XTH có công nhận rằng có các Tịnh Độ của chư Phật.
Tôi xin nhắc: cõi Cực Lạc phương Tây của đức A Di Đà chỉ là một trong hằng hà sa số các cõi Tịnh Độ của chư Phật trong mười phương. Mỗi vị Phật có Tịnh Độ của vị đó. Công đức trang nghiêm của các cõi Tịnh Độ đều không sai khác.
Các bạn xem kìa: “chỗ nào có Bồ Tát nầy đến thời cõi đó thọ mạng vô lượng”, nào có khác chi Vô Lượng Thọ của Tây Phương?

Sau đây cũng là trích từ kinh Đại Bát Nhã. Liễu lắm ạ, dạ thưa các bạn liễu lắm ạ.
http://www.thuvienhoasen.org/kinhmahabatnha-03-29.htm

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN
PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC
THỨ TÁM MƯƠI HAI
"Ðại Bồ Tát đều xa rời những tướng nghiệp thô như vậy, tự mình bố thí, cũng dạy người khác bố thí: cần thức ăn cho thức ăn, cần Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý phục, cho Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý phục, nhẫn đến cần các thứ vật dùng để sống đều cấp cho tất cả. Cũng dạy người khác hành bố thí như vậy. Ðem phước đức ấy cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng tịnh Phật quốc độ.
Trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cũng như vậy.
Ðại Bồ Tát ấy hoặc đem trân bảo đầy cả cõi Ðại Thiên cúng dường Tam Bảo, phát nguyện rằng do nhơn duyên căn lành này làm cho quốc độ tôi đều bảy báu làm thành.
Lại nữa, Này Tu Bồ Ðề! Ðại Bồ Tát đem kỹ nhạc trời trỗi trước Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng do nhơn duyên căn lành này làm cho trong cõi nước tôi thường nghe nhạc trời.
………………….
Này Tu Bồ Ðề! Ðại Bồ Tát nên tịnh Phật quốc độ như vậy.
Trong quốc độ ấy nhẫn đến không có danh từ ba ác đạo, cũng không có danh từ tà kiến, ba độc, hai thừa Thanh Văn và Bích Chi Phật. Tai chẳng nghe tiếng vô thường khổ không, cũng chẳng có ngã và ngã sở hữu, nhẫn đến không tên các kiết sử phiền não, cũng không những tên phân biệt các quả.
Trong quốc độ ấy, gió thổi cây bảy báu, tùy theo chỗ đáng được độ mà vang ra âm thanh, như là âm thanh không vô tướng, vô tác, chư pháp thiệt tướng, có Phật hay không có Phật, tất cả pháp, tất cả pháp tướng đều không, trong rỗng không ấy không có tướng, trong không có tướng thì không có tác, phát ra pháp âm như vậy. Hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi thường nghe pháp âm ấy."

(Phúc Sơn) Đây là nói về phương cách chư vị Bồ Tát tu hành làm sao, phát nguyện làm sao, để trang nghiêm cái cõi Tịnh Độ của mình, sau khi mình thành Phật. Nghe ra thật không khác gì ngài Pháp Tạng Tỳ Khưu lập 48 lời nguyện để trang nghiêm cõi Cực Lạc phương Tây.

Nói đến trang nghiêm Tịnh Độ, thì lại phải nhắc lại kinh Kim Cương của bạn XTH.
Đây là lời nói đầu của dịch giả, Tỳ Khưu Thích Duy Lực:

"Kinh Kim Cang là một phẩm trong Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Kinh này từ đầu đến cuối đều hiển bày nghĩa ba câu, nếu đọc giả thấu suốt được nghĩa ba câu của Kinh này, thì đối với tất cả kinh đại thừa liễu nghĩa đều thấu suốt cả."

Và sau đây là phần 2 của kinh Kim Cương
http://www.thuvienhoasen.org/u-kkimcang-02.htm
"10. Trang Nghiêm Tịnh Độ
Phật bảo:
-Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì chăng?
-Bạch Thế Tôn, không. Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật vô sở đắc.
-Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng?
-Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm (nghĩa ba câu). "

(Phúc Sơn) Xem như trên, phải “thấu suốt được nghĩa ba câu của kinh” thì mới thông suốt tất cả được.
Tôi coi bộ cái bạn XTH nhà ta bị bế tắc ở câu thứ 2. Nghe “trang nghiêm” thì bạn ta thông, nghe tới hết phần “phi trang nghiêm” là bạn ta mắc kẹt ngay đấy, không thông qua nổi nữa. Cứ thế là bạn XTH hô hào: không có trang nghiêm Phật độ, không có Phật độ mà trang nghiêm! Thế thì có chết con nhà người ta không cơ chứ? Còn cái câu: “thị danh trang nghiêm” nó nằm lù lù như cái mả Đạm Tiên thế kia mà bạn XTH nỡ lòng nào mà ém nhẹm nó?

Bạn XTH há không xem tranh Trăn Châu hả? Khi mới tu thì thấy sông núi là sông núi. Khi tu thêm thì không thấy sông núi gì cả. Tu thêm nữa thì thấy sông là sông, mà núi là núi.

Bạn XTH à, tôi đã nói là bạn xem kinh sách chưa đủ, chưa đến nơi đến chốn, nên bạn mới lầm lẫn cho rằng kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã của nhà bạn phủ nhận cõi Cực Lạc phương Tây. Chứ làm sao mà có chuyện đức Thích Tôn phủ nhận sự hiện hữu của cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà cho được. Đức Thích Tôn và đức A Di Đà, trong một kiếp, là anh em ruột, 2 trong 16 vương tử của đức Phật Đại Thông Trí Thắng (xin xem kinh Pháp Hoa)

Nói tóm lại, bạn XTH, vớ được vài quyển sách của thầy Nhat Hanh, cho là đã liễu lắm rồi, bèn đi phản bác kinh điển của Phật, mạ lỵ chư tổ sư.
Chư tổ sư ngộ đạo thì “ha Phật mạ Tổ” (hét Phật mắng Tổ) được, chứ cái hạng như bạn XTH, hay là như chúng mình đây, thì liệu cái thần hồn.

2813<--Next   Previous-->2811   View top 40 messages