Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tu.c tu+?         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 16 01:16:57 2006
Subject:  Gui ban Minh Dao - 5419
Post No:  3420    

## Nói về Cực Lạc Quốc Độ th́ Tôi nghỉ Bạn Phúc Sơn và Tôi đă đem Kinh và lời Tổ ra dẩn chứng rất rơ ràng. Bạn TK không Tin th́ đây là Nghiệp Chướng và sự chướng Ngại của Bạn TK. Chúng Tôi không nói Gà Vịt ǵ hết.

Người nào không Tin th́ chịu thôi. C̣n về nói Gà nói Vịt th́ không nói. ##
Sorry, hi`nh nhu+ ba.n a(n chay tru+o*`ng. To^i xin su+?a la.i, o^ng no'i Thie^`n ba` no'i Ti.nh.

3421<--Next   Previous-->3419   View top 40 messages