Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Ðăng         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 28 19:30:16 2006
Subject:  DUY THỨC
Post No:  2866     Reply to:   2819

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhãn, Nhỉ,Tỷ, Thiệt , Thân, Ý thức ( Tiền Lục thức), Ý thức là quan trong hơn hết.
Ý thức nó mang lại sự phân biệt (Năng và Sở) của 5 thức kia .

Minh Ðăng có bài thơ tăng bạn Ngân Câu

“Ở đời vui sự hãy tùy duyên.
Đói đến ăn , nhọc ngủ liền.
Ở nhà có của thôi tìm kiếm
Ðối cảnh vô Tâm mạc vấn thiền”
Chử Tâm ở đây cũng gọi A Lại Da Thức.

Minh Ðăng

2867<--Next   Previous-->2865   View top 40 messages