Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 21 18:35:22 2005
Subject:  Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Ca^u ho?i ba`i mo^.t
Post No:  1989    

## Hỏi: "NS" tạm hiêủ là "vô ngă" hoặc "không cái tôi "vâỵ "không tôi "th́ ai nghe bạn giảng pháp, ai thực hành, ai thành Phật.? ##
Ba.n chu+a hie^?u ro~ chu+~ "No-Self". Ba.n ne^n bo? i't tho*`i gian dde^? ti`m hie^?u, kho^ng ne^n vo^i.. DDo.c cho ky~ ne^'u tha^'y trong sa'ch hoa(.c ho?i ca'c vi. Ta(ng Ni, Pha^.t tu+?. To^i dda~ no'i tru+o*'c la` no' kho' hie^?u. Chu+~ "No" kho^ng co' ngi~a la` "kho^ng co' ". To^i kho^ng gia?ng ba^y gio*`; dde^? ba.n ti`m ra thi'ch thu' ho*n.

## Hỏi: Danh từ và cách giải nghĩa NB theo ngôn ngữ trần gian có khác biệt, chớ nêu căn bản có khác biệt như bạn nói th́ NB cuả Phật TC phải khác NB cuả Phật Adi đà sao? Và trong 3 ngàn thế giới môĩ vị Phật có NB khác nhau, th́ taị sao Phật đă nói: "Chư Phật 3 đời đều giảng nói kinh này(Kim Cang)."
Mong nghe ư kiến bạn, ##

Kha'c bie^.t nghi~a la` nguoi tu Thie^`n va` Ti.nh ddo^. ca?m tha^'y no' kha'c bie^.t nhau; cho ne^n ho. ti`m ca'ch dde^? hie^?u bie^'t no' kha'c nhau.

PTDT

1990<--Next   Previous-->1988   View top 40 messages