Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Jan 30 18:15:52 2006
Subject:  Benefot of the doubt / bạn MPT
Post No:  2626     Reply to:   2619

##Cho ne^n to^i tha^'y ne^n cho Tha^`y benefit of the doubt cho dde^'n khi La`ng Mai gia?i thi'ch ro~ ra`ng ba`i gia?ng ddo'.##

Phải chờ bao nhiêu lâu mới có lời giải thích thỏa đáng?
Bài giảng ấy vào tháng 1 hay tháng 3, 2005.
Măi đến tháng 12, 2005, vẫn chưa có ai nói năng ǵ, nên HT Trí Chơn mới cho ra cái bài giảng, nhân dịp vía đức A Di Đà, rằng pháp môn Tịnh Độ có từ thời đức Phật chứ không phải sau khi Phật nhập Niết Bàn.

2627<--Next   Previous-->2625   View top 40 messages