Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 27 10:18:25 2005
Subject:  Gui ba`ng quang - Post 2368
Post No:  2369    

Ba.n vie^'t, "Ư kiến: Trong phần Thọ kư, dụ cho tất cả chúng sanh (human beings) ai quyết tu đều có thể thành Phật cả (từ rồng cái cho đến kẻ nghiệp ngủ nghịch như Đề bà đạt ta..v.. đều có thể thành Phật) v́ Phật tánh (Budha-nature) đều như nhau."

La`m sao ba.n bie^'t la` co' Pha^.t ta'nh. Xin ba.n chu+'ng minh.

Ba.n cu~ng vie^'t, "Ư kiến: Chữ "Niết bàn" chỉ cho chơn tâm cuả hành giả đă đạt đến chơn lư sau cùng (Phật), chớ đâu phải là nơi chốn để đi để đến. Nếu không hiểu đuợc "Niết bàn = Chơn tâm sáng tỏ", th́ không khi nào bạn dám đọc kinh Kim Cang- Bát nhă (mẹ cuả các kinh PP) v́ càng đọc càng không hiểu và phát cáu giận những ai nêu vấn đề mà bạn cho là trưừ tượng này. Thật ra mỗi lời Phật nói trong 2 kinh đó đều chỉ cách thực hành chớ không phải lư thuyết suông đâu."

Xin ho?i ba.n Nie^'t ba`n la` gi`? Va` la`m sao ba.n bie^'t Nie^'t ba`n chi? cho cha^n ta^m. Ve^` thu+.c ha`nh thi` xin ba.n chi? mo.i nguoi la`m the^' na`o dde^? tha^'y Nie^'t ba`n.

PhatDuc

2370<--Next   Previous-->2368   View top 40 messages