Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Jan 21 19:09:54 2006
Subject:  Đương Lai Hạ Sinh / bạn HL & MPT
Post No:  2590     Reply to:   2585

##Bạn có biết khi nào thì Phật Di Lặc ra đời không ##

Trong kinh nào mà tôi quên rồi, nhưng trong quyển "Nhị Khóa Hiệp Giải" tổ Quán Nguyệt có giải thích theo kinh. Các bạn nên tìm quyển đó mà xem. Sách đó giải nghĩa rõ ràng về 2 khóa công phu sáng và chiều.

Trong phần nói về "kiếp", thì có giảng: mỗi đại kiếp có thành, trụ, hoại, không. Rồi lại chia ra nhiều tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp có "1 lần tăng 1 lần giảm" có nghĩa là: tuổi thọ con người cứ 100 năm thì tăng lên 1 tuổi cho đến khi tăng lên tới 84000 tuổi, rồi lại cứ 100 năm thì giảm đi 1 tuổi cho tới khi giảm xuống tới 10 tuổi, vân vân và vân vân, dài dòng lắm.
Đại Kiếp này gọi là Hiền Kiếp. Vị Phật ra đời đầu tiên trong Hiền Kiếp là Câu Lưu Tôn Phật. Đến đức Thích Ca là vị Phật thứ 4.
Khi đức Thích Ca ra đời, tuổi thọ trung bình là 100 tuổi. Sau đó cứ 100 năm thì giảm đi 1 tuổi.
Đến nay (2500 năm sau) thì trung bình khoảng 100 - 25 = 75 tuổi, "nhân sinh thất thập cổ lai hy", có nhiều người già hơn 75, mà cũng không có ít người chết trẻ hơn.
Dần dần, tuổi thọ giảm tới 10 tuổi.
Sau đó, cứ 100 năm lại tăng 1 tuổi. Tăng cho đến khi thọ 84000 tuổi.
Rồi lại bắt đầu giảm, cứ 100 năm thì giảm 1 tuổi.
Khi giảm tới 80000 tuổi, thì khi ấy đức Từ Thị Di Lặc ra đời.

##để chúng ta có thể make sure là trong khoảng trung gian không có phật? ##

Theo như trên, thì giữa đức Thích Ca và đức Di Lặc, cả triệu triệu năm, không có Phật nào cả.
Theo như kinh Địa Tạng, đức Thích Ca ân cần dặn đức Địa Tạng, dặn đi dặn lại: "... ông nên nghĩ nhớ Ta ở cung Trời Đao-Lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi Ta-Bà nầy đến lúc Phật Di-Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được đức Phật thọ ký".
Vì không có Phật cho tới khi Phật Di Lặc ra đời, nên đức Thích Ca phó chúc cho đức Địa Tạng giúp chúng sinh cõi Sa bà này.

2591<--Next   Previous-->2589   View top 40 messages