Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 16 01:24:36 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Minh-DDa.o
Post No:  3422     Reply to:   3414

Tuy cách xa mười ức cỏi Phật nhưngột trong Niệm(Sát Na) th́ liền Văng Sanh đến Tây Phương Cực Lạc đây là Ư chẳng ngoài Tâm là theo Tôi hiểu. Có lẽ Ư này hơi khó hiểu đối với Bạn TK nên TK cứ khăng khăng nói là Tây Phương Cực Lạc chẳng có thật mà chỉ có ở trong Tâm thôi. Tôi không biết XTH hiểu Ư Tôi nói không?

Cha`o ba.ninh Dda.o,

To^i kho^ng da'm cha('c ra(`ng to^i hie^?u ddu'ng y' cu?a ba.n, mong ba.n co' the^? no'i ro~ the^m dde^? chia xe? su*. hie^?u bie^'t cu?a ba.n vo*'i chu'ng to^i .

Xin ca?m o*n,

XTH

3423<--Next   Previous-->3421   View top 40 messages