Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ta.i Sao         Reply   Post Message
Date: Wed Mar 29 17:09:29 2006
Subject:  Gui ban Minh Dang / Post 2865
Post No:  2878    

## Trong 3 vô lậu học ( GIỚI , ĐỊNH , HUỆ), HUỆ là rất quan trong. Có GIỚI và ĐỊNH mà không có HUỆ th́ cũng như không (DUY TUỆ THỊ NGHIỆP). Do đó khi mà HUỆ phát sanh, Chúng ta biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai mà từ đó chúng ta có sự chọn lựa những việc làm của ḿnh . ##
Ca'i HUE^. mo*'i la` ca'i problem vi` ta kho^ng hie^?u ro~. To^i ho?i ba.n ca^u na`y: mo^.t ngu+o*` kho^ng bao gio*` Thie^`n ddi.nh ma` chi? lo giu+~ ngu~ gio*'i, nie^.m Pha^.t Di DDa` va` ca^`u va~ng sanh thi` nguoi ddo' co' HUE^. hay kho^ng. Co`n mo^.t nguoi kha'c giu+~ ngu~ gio*'i va` Thie^`n ddi.nh thi` nguoi ddo' co' HUE^. hay kho^ng?

2879<--Next   Previous-->2877   View top 40 messages