Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Dec 28 19:24:06 2005
Subject:  Định Nghĩa của "Tăng" / bạn PhatDuc
Post No:  2501     Reply to:   2491

##Ta(ng Ni co' gia ddi`nh kho^ng co' nghi~a la` co' ha.nh kie^?m tha^'p ho*n Ta(ng Ni ddo^.c tha^n.##

Trong giáo đoàn của đức Như Lai, không có chuyện tăng ni có gia đ́nh. Có gia đ́nh th́ là tục gia tại thế rồi. Bạn không thể đem một cái ǵ không có (tăng ni có gia đ́nh) mà so sánh với một cái ǵ có (tăng ni độc thân) được.

##Ta(ng co`n co' nghi~a kha'c kho^ng pha?i chi? la` nguoi xua^'t gia.##

Xin bạn cho thêm những nghĩa khác.

2502<--Next   Previous-->2500   View top 40 messages