Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 03:36:13 2006
Subject:  Goi PS
Post No:  3378     Reply to:   3374

Bạn hăy để ư nghiền ngẫm từ chữ trong đoạn văn của NIDS sau đây, sẻ thấy Đại sư giảng về phép niêm Phật có giống như bạn nghĩ không??? và khi nắm được ư đại sư rồi th́ bạn sẽ niệm Phật đúng cách và sẽ chắc chắn như ư.

Trích:http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
.........................................

Nơi vô biên sát hải* trong tâm tánh của ta, thật có thế giới Cực Lạc cách ngoài mười vạn ức cơi, thật có đức A Di Đà Phật hiện tại, Ngài đă chứng tâm tánh trước, từ bi tiếp dẫn hết thảy loài mê. Nay ta dùng Bồ Đề tâm lực này xưng danh hiệu Ngài th́ cùng với đức A Di Đà Phật như hư không ḥa lẫn hư không, như nước ḥa lẫn vào nước. ""
......................................................................................................................................................................................
*Vô biên sát hải: quốc độ không biên giới (without boundaries)
TK

3379<--Next   Previous-->3377   View top 40 messages