Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 23:02:03 2006
Subject:  Gui ban NBS / Post 3230
Post No:  3233    

##Theo lời lẽ ở trên Tôi thấy Tin Nữ cũng là một trong những người Răng Dạy PTDT đó.
Nhưng mà PTDT ăn nói bậy bạ Răng Dạy là đúng. :)
Tôi đoán chừng PTDT là Cậu Thanh Thiên c̣n trẻ tuổi cũng có ḷng t́m hiểu Phật Pháp mà không t́m người hiểu biết để học cho chính đắng. PTDT không hiểu ǵ mà c̣n Tự ḿnh Chế ra cái Pháp Môn cho ḿnh th́ điều này đáng sợ. Tôi c̣n nhớ trong Phim Trưởng gọi là Tà Phái tự ḿnh muống sáng lập Môn Phái riêng của Ḿnh với vài Chiêu và loại người thế gian bay giờ nhiều lắm, đây gọi là múa riều qua mắt thợ.
Người Ngu mà tự ḿnh đốt đèn thấp đuốt đi một, nhưng mà lúc trước Tôi cũng là người như PTDT và bị chửi hoài nên giờ khôn chút bớt Ngu giống như PTDT bây giờ. Chúng là người học Phật có Tâm lượng rọng nên không chấp nhứt mà phải có Tâm nhẫn nại từ từ Nhắc Nhở PTDT :0).##
Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t

PTDT
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3234<--Next   Previous-->3232   View top 40 messages