Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 05:00:58 2005
Subject:  Mục Hạ Vô Nhân
Post No:  2011     Reply to:   2003

##ha~y dde^? cho ban Phu+o*'c Lo^.c ho.c tu+` tu+`. Ne^'u da^.y thu+.c ha`nh lie^`n trong khi ly' thuye^'t chu+a vu+~ng so*. kho^ng hie^?u; ddo^i khi co`n ba?o la` sai. Nhu+ng ca'c ba.n ddo`i qu'a to^i cho ti' xi'u ve^` thu+.c ha`nh: ##

Bạn PTDT xem Phúc Lộc và chúng tôi đây là hạng người gì mà bạn nói là phải dậy từ từ, không biết lý thuyết thì sẽ không hiểu?
Nếu không có phương tiện dùng computer lâu dài, thì bạn đã nói rồi, tôi thông cảm, cái đó là chuyện thường, không sao cả.
Nhưng mà nay lại nói rằng: ấy, kèo nèo quá thì đây, tôi chỉ cho một ít, học xong rồi tôi chỉ nốt. Học xong rồi tôi chỉ nốt, chứ có phải là vì không dùng computer lâu được đâu?
Không dùng lâu, như bạn XTH ngày xưa, cứ nói là tôi phải log out, thì đã sao, mà nay lại nói là: đấy, tôi cho một tí tì teo đây.

2012<--Next   Previous-->2010   View top 40 messages