Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 20 18:35:07 2006
Subject:  Vạn Đức Hồng Danh / bạn Ngancau
Post No:  2824     Reply to:   2819

##Thần Thức theo Nghiệp mà đi , nếu Nghiệp mình còn nặng quá thì phải đi 3 đường dưới thôi , có cầu chưa chắc đă được ( Theo NC hiểu ). ##

Bạn tu Duy Thức để chuyển nghiệp, rồi sẽ được tái sinh tới cõi an lành, hay là tái sinh trở lại đây để tu tiếp, cũng được.
Bạn dùng tâm thanh tịnh của bạn để chuyển nghiệp, cũng được.
Đức Thích Tôn giới thiệu đức Di Đà cho chúng sinh. Chư Phật có vạn đức, danh hiệu cũng vạn đức. Trong kinh có nói: niệm danh hiệu Phật, tiêu trọng tội trong 80 ức kiếp. Khi niệm danh hiệu Phật, thì tâm an lành thanh tịnh. Không khác gì bạn ngồi thiền, làm thân tâm thanh tịnh.
Thay vì để tâm mình an lành thanh tịnh một cách khơi khơi, bạn chêm vào đó danh hiệu của một vị Phật. Sức mạnh của tâm thanh tịnh có thể chuyển nghiệp. Thì sức mạnh của danh hiệu Phật sẽ chuyển được nghiệp hữu hiệu hơn nữa.
Khi bạn niệm Phật, tất nhiên nghiệp tiêu. Nghiệp tiêu mà bạn nguyện sinh về Cực Lạc, thì hợp với bản nguyện của Phật, thì Phật rước bạn ngay khi bạn lâm chung.
Bạn niệm Phật, mà bạn không muốn về cõi Cực Lạc, thì bạn vẫn tạo được cái nhân và sẽ hưởng cái quả tốt. Nhưng không sinh về Cực Lạc được. Vì sao? Vì bạn không muốn thì Phật không dám rước.

2825<--Next   Previous-->2823   View top 40 messages