Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jan 26 10:20:17 2006
Subject:  bạn XTH
Post No:  2605     Reply to:   2600

##Ngay nay, co' o^ng dda.o hu*~u Phuc'So*n dda~ tin cha('c ra(`ng co' 1 the^' gio*'i TPCL ddang sa(~n sa`ng mo*? ddo'n 1 vi. Pha^.t tu*o*ng lai vo*'i ti'n nguye^.n va~ng sanh va` tu tha`nh Pha^.t dde^? sau na`y se~ quay la.i ddo^. thoa't chu'ng sinh ...a^'y the^' ma` o^ng Phuc'So*n la.i kho^ng da'm tri'ch ra 1 nu*?a ta`i sa?n dde^? cu'ng du*o*`ng tam ba?o, hoa(.c bo^' thi' ba^`n cu`ng, thi` xem ra ca'i ti'n nguye^.n cu?a o^ng PS tha^.t qua' ye^'u so vo*'i ca'i mu.c ddi'ch qua' to la` THA`NH PHA^.T dde^? ddo^. thoa't chu'ng sinh ! Than o^i, than o^i !##

Hhhhhảảảảa ????????
Có ai sáng dạ thì giải thích hộ tôi xem nào?????

Tôi chả hiểu tại sao cái chuyện tôi tin Phật, nguyện vãng sinh, lại phải đi đôi với chuyện tôi xả nửa tài sản của tôi ra mà bố thí????
Nếu tôi hiểu đúng, thì bạn XTH nói rằng tôi tin Phật sẽ rước tôi thì tôi không cần tài sản thế gian nữa, nên tôi phải xả bỏ tài vật mà bố thí.
Nếu theo luận cứ đó, thì bất cứ ai mà tu theo pháp môn nào mà không xả bỏ nửa tài sản, thì có nghĩa rằng người đó "nghi" cái pháp môn đó không đưa tới giải thoát quả vị Bồ Ðề ư?

Tôi đọc khá nhiều, nhưng không phải là tất cả, thánh kinh hiền truyện, xem các gương vãng sinh, tôi chẳng thấy ai làm những chuyện mà bạn XTH thách thức tôi cả. Mà tôi cũng chẳng thấy Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, thạc đức nào khuyên như vậy cả. Có, có khuyên làm lành lánh dữ, bố thí trì giới, vân vân và vân vân, thì có. Làm trợ hạnh, thì có, nhưng không phải là chính hạnh.
Mà cũng chẳng có dạy rằng phải xả ra nửa gia tài thì mới chứng tỏ là mình tin chắc nguyện thiết. Bàng môn tả đạo có bắt buộc như thế hay không thì tôi không biết, chứ trong Phật Gia không có chuyện ấy.

Tôi có đem tài vật để bố thí chẩn bần. Nhưng đó chỉ là phúc hữu lậu, giúp cho kẻ bần cùng tạm thời trong ba cõi, chứ chả giúp gì cho sự thoát ly sinh tử luân hồi hay là sự giác ngộ của họ cả. Cũng như đức Như Lai và chư Bồ Tát, có cho chúng sinh đồng xu teng nào đâu, mà sao chúng sinh cũng thoát ly sinh tử ào ào cả ra đấy.
Ông trưởng giả Cấp Cô Ðộc, sau khi trải vàng lên vườn ông thái tử Kỳ Ðà, thì ngài Xá Lợi Phất đã chỉ cho ông ta thấy quả báo có lâu đài trên cõi trời ngay lúc ấy. Cả đời cấp cho cô độc, nay lại cấp cho tịnh xá, mà chỉ có quả báo cõi trời, thế thì bạn XTH muốn tôi xả cả nửa gia tài để mà làm gì? Ông Cấp Cô Ðộc muốn lên giời thì ổng cứ lên. Tôi không muốn lên giời, mà chỉ muốn sang Tây Phương Cực Lạc thì tôi cứ cầu. Chẳng ăn nhằm gì với nhau cả.
Than ôi là than ôi, đầu đuôi không ăn khớp!!!

##"Ðây là tôi chưa hỏi bạn rằng bạn muốn về Tịnh Ðộ để làm gì? ...Thế thì có khác gì các cõi trời. Sinh lên các cõi trời, gần hơn, mà dễ hơn.
Ấy là chưa kể trên giời còn sung sướng gấp mấy lần bên Tịnh Ðộ."##

Câu này là tôi dành cho bạn imsangoc.
Bạn XTH đã biết tôi từ bao nhiêu lâu nay mà còn thở ra cái câu này hả giời??
##Ne^'u kho^ng ddu*o*.c sung su*o*'ng ba(`ng so^'ng o*? ca'c co~i tro*`i thi` sao co`n go.i la` the^' gio*'i CU*.C-LA.C ha? dda.o hu*~u ? ##

Tỉnh dậy đi bạn XTH!!! Ba hồn chín vía bạn XTH, lai tỉnh, bớ lai tỉnh!!!

2606<--Next   Previous-->2604   View top 40 messages