Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phưóc Lộc         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 00:40:15 2005
Subject:  Xin các bạn giải thích cho
Post No:  1932     Reply to:   1928


Tôi có một số thắc mắc nghĩ hoài không ra, xin bạn nào biết giải thích dùm:

1- "Không thể thành Phật "và "không muốn thành Phật "khác nhau như thế nào?

2-V́ tôi "không muốn hoặc không thể" thành Phật ,rồi muốn cho người khác cũng giống như tôi th́ đuợc "tội /phước" ǵ theo luật nhân quả?

3-Không cần tu ǵ hết vẫn đuợc Bồ Tát độ cho vui huởng trong lục đao là pháp môn tên ǵ? Tổ sáng lập tên ǵ? thời nào?

Xin cám ơn.
Phưóc Lộc

1933<--Next   Previous-->1931   View top 40 messages