Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nguoi Ban Sen         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 13 12:51:25 2006
Subject:  Ban PTDT
Post No:  3120     Reply to:   3119

Ư Tôi nói "Vô Duyên" là không có Duyên với Pháp Môn Niệm Phật "Tịnh Độ"
Người không có Duyên, không Tin vào pháp môn đó, bạn có nói sao Họ cũng không Tin, đây cũng là điều thứ nhất trong sự Tu Học.
Tôi là người độn căn, là thuộc về ngu không Thông Minh, nhưng ích nhất biết được thời thế, sự ấp lực khổ sở của sự phiền năo đói với sức lực một ḿnh Tôi không thể nào diệt và giải thóat nên Tôi nghe lời Phật dạy. Có lẽ là Bạn Thiền Sinh thuộc hạng Thượng căn.
cũng giống như PTDT thích niệm Địa Tạng Bồ Tát vậy, cũng tốt thôi, để Bạn khỏi đọa địa ngục, đó là bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, c̣n Tôi th́ thích TPCL nên Tôi Niệm A Di Đà Phật đó là bổn nguyện của A Di Đà Phật, nên Tôi nương theo đó mà Tu. Họp thời, họp căn tánh của Tôi. Tôi thấy đây cũng là cái sự may máng, duyên sâu dầy của Tôi, và Tôi vui mừng không tả được. chác có lẻ từ nhỏ Tôi có cái nh́n đời là khổ và Tôi có nhớ là lúc Tôi khổ, Tôi thường Niệm " Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cưú khổ Cưú Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát " và Bồ Tát cũng tạo duyên đưa đến cho Tôi cuộc sống tốt và may mắng biết được và Tin vào Pháp Môn Niệm Phật.
Tôi nghỉ đây là sự cảm ứng ḷng thành lúc Tôi c̣n thủơ Bé khốn khổ
Sự may mắng này không ǵ thay đổi được

có câu này Tôi mới nghe sao này Tôi hiểu được:

"Phật Tại Môn Trung, Hưù Cầu Tất Ứng"

nếu có sai chút chính tả, xin tha thứ bỏ qua cho ngưới ngu dốt nầy.


A Di Đà Phật


3121<--Next   Previous-->3119   View top 40 messages