Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minhdao         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 16:23:52 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3335     Reply to:   3334

A Di Đà Phật :)Xin bạn lần lượt giă nhời dùm tôi các câu hỏi sau đây (YES/NO):

## 1- Thân nguời (body) hoặc chim ......ở TPCL có phải cấu tạo = 4 đại (đất, nước, gió, lửa) như cỏi Ta bà này không?
2-Trong 7 báu ở TPCL gồm: kim, ngân,lưu ly,......thí dụ như :kim là vàng có cấu chất giông vàng ở thế gian này không và có thể sờ mó được không?
3-Có thời gian và không gian ở đó không?
4-Có khoảng cách nào giữa TPCL và các cởi Phật khác hoặc tam giới này không? ##


Hết chuyện Bạn lấy Ta Bà Thế Giới mà đi so sánh với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Giống như Bạn lấy Tâm Vôinh Ô Nhiểm đầy Phiền Năo Nghiệp Chướng mà đi so sanh với Tâm Chư Phật.

Tây Phương Cực Lạc là Cực Kỳ Trang Nghiêm Chư Phật c̣n không nói ra hết vẽ đẹp mà Bạn th́ đem Tâm Phàm Phu đi suy diển Phê Phán Tây Phương Cực Lạc.

Tôi xin hỏi Bạn muốn Tranh Cải với Tôi để chứng minh Tây Phương Cực Lạc không có thật hay là Bạn muốn đàm luận để học hỏi?

Nếu Bạn không Niệm Phật không Tin Tây Phương Cực Lạc có thật th́ Tôi không thể chứng minh cho Bạn được mà chỉ có thể đêm lời Tổ dẩn chứng thôi.
Chính Bạn phải Tự ḿnh phá ḷng nghi của Bạn. Có Thể đây là nghiệp chướng của Bạn.

Nếu Bạn muốn Văng Sanh về Tây Phương Cực Lạc th́ hăy mau t́m hiểu học hỏi và Sám Hối để Phá ḷng Nghi của Bạn.
Nếu muốn chứng minh Tây Phương Cực Lạc không có thật th́ Tôi khuyên bân đừng nên phí thời giờ mà hăy thời giờ để học hỏi và Sám Hối để Phá ḷng nghi của Bạn đi.


Ban nói lúc trước Bạn đă từng muốn chúng minh rồi , giờ Bạn lại muốn chứng minh nữa th́ Bạn chỉ phí thời gian thôi.

"Thân Người khó được, Phật Pháp khó Nghe"

thời gian quư báu, không c̣n trẻ nữa đâu, Vô Thường đang đuổi theo sau đó.A Di Đà Phật :)
3336<--Next   Previous-->3334   View top 40 messages