Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Feb 12 17:05:38 2006
Subject:  "Thượng đội, Hạ đạp"/bạn phàm phu
Post No:  2665     Reply to:   2663

##thì ko biêt tôi phải đoạ bao nhiêu kiếp trong địa ngục nữa.
Giờ tôi chỉ còn biết niêm PHẬT A DI ĐÀ để mong Ngài tiếp dẫn tôi về cơi Tây Phương.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.##

Như bạn XTH nói đấy, bạn đạp người ta, nhưng chắc cũng không có ít người đạp lên đầu lên cổ bạn. Sự khác biệt giữa bạn đạp lên người ta, và người khác đạp lên bạn, là sự việc bạn biết hối cải và bạn có nhân duyên phúc đức lớn. Nhân duyên phúc đức lớn là bạn được nghe danh hiệu đức A Di Đà và tin vào bản nguyện tiếp dẫn của Phật.
Cái quả báo của sự khinh chê có kéo bạn xuống địa ngục hay không thì tôi không thể biết được.
Bây giờ chúng ta thử thí dụ là bạn đúng đi, nghĩa là vì sự khinh chê mà quả báo sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng bạn rất may là được nghe danh hiệu và bạn biết niệm Phật. "Một câu Phật hiệu, tiêu được trọng tội trong 80 vạn ức kiếp sinh tử". Bạn niệm Phật, tội diệt, phúc sinh. Bạn từ nay làm lành lánh dữ. Bạn nguyện xin đức A Di Đà tiếp dẫn bạn sang Tây Phương Cực Lạc.
Bạn tạo nghiệp khinh chê, đáng lẽ phải đọa địa ngục (?), nhưng vì biết được Phật hiệu, nhờ Phật thần lực mà khỏi đọa ác đạo, sinh sang Tịnh Độ. Tôi xin khuyên bạn điều này. Bạn nên phát nguyện: khi bạn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, sau khi bạn tu thành Phật ở bển, bạn nguyện trở lại tam giới, trở lại địa ngục, để cứu độ những người cũng có cái tật khinh chê giống như bạn, nhưng không có diễm phúc được nghe danh hiệu Phật. Không những bạn độ những người cùng bệnh của bạn khi xưa, mà bạn sẽ độ vô số lượng các chúng sinh khác.
Mong bạn phát nguyện dũng mãnh như thế, mới khỏi phụ lòng Pháp Tạng Tỳ Khưu đã khổ công tạo dựng lên cõi Cực Lạc để chờ chúng ta.

Nam Mô A Di Đà Phật

2666<--Next   Previous-->2664   View top 40 messages