Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 11 11:24:41 2005
Subject:  Ai cười nấy biết
Post No:  1850     Reply to:   1849

Ðạo hữu Diệu Hỷ ơi:
Ðạo hữu cứ bạch với sư phụ rằng: đứa nào cười mà không chịu giải nghĩa cho con thì xin sư phụ bắt nó quỳ 3 cây hương. Thì họ phải sợ mà giải nghĩa cho đạo hữu ngay.

Chứ thật sự mà nói, các vị ấy cười, tưởng rằng cười vì cùng một lý do, nhưng tôi không chắc là họ cười vì cùng một điểm nào đâu. Ông A cười vì cái đoạn này, bà B cười vì cái đoạn khác. Cho nên dù ông A kể cho bà B, thì bà B chưa chắc đã cười vì cái đoạn mà ông A thấy nó buồn cười.

Mong là các đạo hữu của bạn sẽ chia sẻ với bạn những gì mà họ thấy buồn cười. Nhưng tôi phải nhắc cho bạn biết rằng: cái gì mà họ cười, chưa chắc bạn sẽ thấy buồn cười.

Chao ơi, người ta nói "khôn văn tế, dại văn bia". Anh nào khôn, thì làm văn tế, vì văn tế mà có dở, đọc xong thì phó lô thiêu hóa. Anh nào dại, thì làm văn bia, văn mà dở thì ngàn năm bia đá vẫn chưa phai. Nay lại thêm văn internet thì có chết tôi không cơ chứ!!!

1851<--Next   Previous-->1849   View top 40 messages