Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TD         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 17 11:51:17 2005
Subject:  Gui ban Phu'c Lo^.c - Khoa ho.c va` Da.o Pha^.t
Post No:  1879    

Ba`i ban vie^'t, "Câu hỏi bạn dặt dài lê thê, văn chương móc ngoéo khó hiểu quá . Kỳ sau xin vắn tắt rơ ràng mới gây thích thú cho đọc giả đọc và trả nhời. Nhưng tôi xin vắn tắt cho bạn biết:
1 -Phật giáo dựa vào căn bản cổ truyền chứ không vào khoa học.
2-Khoa học có sau đạo Phật rất lâu.
3-không được lẫn lộn giữa tinh thần và vật chất.
4-nên nghiêu cứu kỷ kinh sách trước khi đặt câu hỏi cho khỏi bị lạc đề. "
To^i chu+a hie^?u y' ba.n muo^'n no'i gi`. To^i nghi~ la` ba.n tra? lo*`i "yes" cho ca^u ho?i so^' 1) cu?a to^i, kho^ng bie^'t co ddu'ng kho^ng. To^i ddo^`ng y' vo*'i ban la` Pha^.t gia'o kho^ng du+.a va`o khoa ho.c; cho ne^n to^i mo*'i dda(.t ra ca^u ho?i. Ne^'u thie^'u xo't ca^u ho?i thi` xin ba.n ne^u ra the^m. Khoa ho.c co' tru+o*'c dda.o Pha^.t chu+' kho^ng pha?i co' sau. To^i ddo^`ng y' vo*'i ba.n la` kho^ng la^~n lo^.n tinh tha^`n vo*'i va^.t cha^'t. To^i chi? ddu+a ca^u ho?i (lie^n quan giu+~a tin tu+o*?ng va` kinh sa'ch cu?a DDa.o Pha^.t) chu+' kho^ng co' phe^ bi`nh ve^` ca'i "dde^`" gi`.

1880<--Next   Previous-->1878   View top 40 messages