Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Dec 26 08:17:04 2005
Subject:  Cần Phải Phân Minh Rõ Ràng
Post No:  2490     Reply to:   2489

##Theo to^i thi` Ta(ng Ni la^.p gia ddi`nh cu~ng kho^ng co' ca?n tro*? dde^'n su+. tu ho.c cu?a ho. va` cu?a ca'c Pha^.t tu+? kha'c. ##

Bạn nêu lên 2 vấn đề:
1) Tăng Ni lập gia đình.
2) Không cản trở đến sự tu học.

Hai vấn đề này, theo tôi, nó chẳng dính dáng gì với nhau cả.
Xưa kia có cư sĩ Duy Ma Cật. Thời nay, bên ta thì có bác sĩ Lê Đình Thám, cụ Mai Thọ Truyền (hiệu là Chánh Trí), bên Tầu thì có cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cư sĩ Lý Bỉnh Nam (là thầy của HT Tịnh Không). Có gia đình không có nghĩa là có cản trở cho sự tu học. Trong 7 chúng đệ tử của đức Như Lai, ai cũng tu học tu hành được sất cả. Lúc trước có bạn nào đã bàn về vấn đề trình độ của Tăng Ni so với trình độ của cư sĩ, ai hơn ai kém. Đấy là chứng cớ rằng không ai hơn ai cả, về phương diện trình độ tu học. Tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh "về phương diện trình độ tu học".
Vì về phương diện giới đức hạnh kiểm thì lại là hoàn toàn một chuyện khác. Bi giờ. cho rằng Tăng, tục, đều giữ trọn vẹn giới của mình, Tăng 250 giới, tục 5 giới hay 10 giới. Thế thì Tăng hơn tục về phương diện giới đức hạnh kiểm. Tăng lại là đại diện cho ngôi Tăng Bảo, một trong 3 ngôi tôn quý.

Còn việc Tăng Ni lập gia đình thì lại là một vấn đề khác, không ăn thua gì đến vấn đề có hay không cản trở cho công việc tu học tu hành gì cả.
Tăng, Ni = tỳ khưu, tỳ khưu ni = xuất gia. Xuất gia là ra khỏi gia đình. Rõ ràng như thế. Muốn lập gia đình thì chỉ cần xả giới tỳ khưu, rồi lập gia đình, không sao cả. Chứ đừng nửa nạc nửa mỡ.
Ngay khi đức Phật thuyết pháp mà còn có người đứng lên bỏ đi, Đề Bà Đạt Đa còn muốn lập giáo đoàn để cạnh tranh với đức Phật, thì bi giờ, 25 thế kỷ sau, người ta chế dầu chế mỡ, thêm mắm thêm muối, thì cũng là chuyện dĩ nhiên.
Tôi không dám nói rằng dầu mỡ mắm muối kia là có hại hay là có lợi. Tôi chỉ nói rằng dầu mỡ mắm muối kia không đúng theo giới luật của đức Như Lai.
Giới luật của Phật Giáo thì chỉ có Phật mới được chế ra, không ai được chế ra cả. Ai muốn chế gì thì chế, nhưng không thể và không nên nói những giới đó là giới của Phật Giáo. Không đúng.
Nhưng thời thế nhiễu nhương, tự do ngôn luận, con mắng cha ngu si cổ hủ lỗi thời, ai muốn nói gì thì nói thì làm. Thì cũng OK luôn. Không sao cả. Phật từ bi hỷ xả mà, không vặn cổ đánh đòn ai cả.

2491<--Next   Previous-->2489   View top 40 messages