Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 15 03:09:01 2006
Subject:  TPCL xuất hiện ngay bây giờ /ban PS
Post No:  3410     Reply to:   3406

##Khi Ngài đề cập đến câu "Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ", là ngài muốn "sửa lưng" mấy vị khẩu đầu thiền, chỉ nói vu vơ.
"Hai câu "Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ", đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh."
V́ sau đó ngài nói luôn
"Bởi Di Đà tức là tự tánh Di Đà nên chẳng thể không niệm. Bởi Tịnh Độ chính là duy tâm Tịnh Độ nên chẳng thể không sanh về...."
Ư ngài nói: mấy anh mà cho Tịnh Độ là duy tâm nên mấy anh không cầu về, tức là mấy anh nghĩ sai rồi. "Bởi Tịnh Độ chính là duy tâm Tịnh Độ nên chẳng thể không sanh về."
"Trên th́ từ Văn Thù, Phổ Hiền,ăinh, Long Thọ, Thiên Thân, dưới th́ đến các loài ngọ nguậy, bay, ḅ, loài có vẩy, lũ có lông, chỉ có mỗi sự này."
Đến ngay như Văn Thù Phổ Hiền c̣n cần phải cầu sinh về, huống chi những hạng phàm phu mà lại đ̣i không cần sinh về, không t́m cầu xa xôi. ##


Xin giă nhời bạn như sau:
Khi đại sư nói "Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ" ư ngài nói cỏi TPCL ngay trong tâm ḿnh th́ có cần phải tốn công đi kiếm tầm đậu nữa.

Văn của bạn dẫn ra mà bạn không hiểu, th́ nàm sao mà hiểu văn người khác được.
Thí dụ cho dễ hiểu, con bạn nàm mất trái banh, nó định sang nhà lối xóm t́m; nhưng bạn phát hiện ra banh trong pḥng ngủ của nó và nói cho nó hay! Khi ấy, nếu nó vẫn khăng khăng đ̣i qua nhà lối xóm để t́m banh; bạn nghĩ con bạn có b́nh thường, có thông minh không??? biết rỏ banh nằm trong pḥng---> ch́ chạy vào mang ra chơi, chớ tốn công chi qua nhà nối xóm t́m trái banh không tưởng.

Cũng vậy khi Tổ cho ta biết Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, th́ ta có cần đi đâu t́m cầu không??? chỉ nắm vững mấu chốt này là tu cả đời ,khỏi phài xem kinh sách chi nửa ---->và núc đó TPCL nà ta, ta nà TPCL và quan trọng nà nó xuất hiện ngay bây giờ ,tại đây để ta an hưởng mà không cần chờ chết mới được văng sanh. Vừa hiểu câu trên nà bạn đă văng sanh rồi ngay núc ấy, và bạn c̣n có thấy tu TĐ có phức tạp khó hiểu như bạn nghĩ không??? Cố gắng nên bạn sẻ thành công viên măn không xa.

TK

3411<--Next   Previous-->3409   View top 40 messages