Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Fri Jul 7 01:08:05 2006
Subject:  trích NPTY
Post No:  3268    

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các Hạnh Văng Sanh
Niệm Phật Đệ Nhất
1. Thánh Đạo Môn tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn chẳng tương ứng.
Tịnh Độ Môn h́nh như nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng.
Thời mạt pháp 1 vạn năm, các Kinh điển khác đều tiêu diệt chỉ c̣n pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sanh.
2. Tông Tịnh Độ siêu hơn các Tông Hạnh Niệm Phật, siêu hơn các hạnh, bởi v́ thâu nhiếp tất cả các căn cơ vậy.
3. Chẳng luận có tội hay vô tội, chẳng kể tŕ giới hay phá giới, nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ th́ chỉ có Pháp môn Tịnh Độ ( Hạnh Niệm Phật ) là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này.
4. Để thoát khỏi sinh tử, không ǵ hơn văng sanh Tịnh Độ. Để được văng sinh Tịnh Độ, không ǵ hơn Niệm Phật.
5. Tu Niệm Phật để cầu văng sinh Tịnh Độ, th́ tương ứng với tâm của Đức Thích Ca, Đức A Di Đà, tu các hạnh khác để cầu văng sinh Tịnh Độ th́ mâu thuẫn với tâm của Đức Thích Ca, Đức A Di Đà.
6. Để được văng sanh cơi Cực Lạc, th́ dù diệu hạnh ǵ chăng nữa cũng không hơn Niệm Phật. V́ sao thế? V́ Niệm Phật là hạnh của Di Đà Bổn Nguyện vậy.
7. Ngoài Niệm Phật, tất cả hạnh khác đều chẳng phải là Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vậy tuy là diệu hạnh cũng không bằng Niệm Phật. Muốn được sinh sang cơi nước đó, nên thuận theo Bổn Nguyện của Đức A Di Đà.
8. Niệm Phật là Bổn Nguyện của Đức A Di Đà, nên mười phương hằng sa Chư Phật đều chứng thành. Các hạnh khác chẳng phải là Bổn Nguyện, nên Chư Phật chẳng chứng thành. Bởi thế nên thường Niệm Phật để được mười phương Chư Phật hộ niệm.
9. Kinh QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ chép rằng:"Quang Minh soi chiếu khắp mười phương thế giới thâu nhiếp không rời các chúng sanh Niệm Phật".
Quang Minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người Niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác.
Bởi thế, người cầu xin sang cơi Cực Lạc phải biết Niệm Phật là trọng yếu.
10. Bổn Nguyện thân trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ là:" Chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản tŕ giới hay phá giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng luận có trí hay không có trí. Chỉ phát đại bi b́nh đẳng, nay đă thành Phật".
Trụ vào cái Tâm Tha Lực (nguyện lực của Đức Di Đà) mà Niệm Phật th́ chỉ trong khoảnh khắc, đă được dự vào sự lai nghinh của Đức Phật A Di Đà ?(trong sách có dấu hỏi)
11. Niệm Phật không có h́nh thức, ngoài việc xưng danh hiệu, không có h́nh thức ǵ cả.
12. Niệm Phật hoàn toàn không có h́nh thức, chỉ cần biết rằng:" Hễ xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà th́ được sinh sang cơi Cực Lạc ". Do đó, chí tâm Niệm Phật để cầu văng sinh.
13. Niệm Phật lấy không h́nh thức làm h́nh thức. Chỉ biết rằng thường Niệm Phật th́ đến lúc lâm chung nhất định Phật lai nghinh mà văng sinh sang cơi Cực Lạc.
14. Vấn đề Niệm Phật tuy có nhiều ư nghĩa nhưng xưng Lục Tự Hồng Danh ( NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) th́ đă bao hàm tất cả.
15. Niệm Phật chẳng phải là quán Pháp Thân Phật, cũng chẳng phải là quán tướng hảo của Phật. Chỉ một ḷng chuyên xưng danh hiệu Đức A Di Đà, đó là Niệm Phật.
16. Chỉ biết rằng:" Bổn Nguyện Đức A Di Đà chẳng hư dối, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài th́ nhất định được văng sinh ".
Ngoài ra, không cần nghĩ ǵ khác.

3269<--Next   Previous-->3267   View top 40 messages