Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 28 08:21:25 2006
Subject:  Tư Tưởng Phật Tính có từ lúc nào?/bạn PTDT
Post No:  3251     Reply to:   3249

Tư tưởng Phật Tính có ngay từ lúc đức Phật giác ngộ ở dưới cội cây Bồ Ðề.
Nếu chúng ta chỉ vin vào lịch sử, do một vài sử gia, triết học gia, ... không có thực học về Phật Pháp, thì chúng ta nhầm lớn. Họ tìm tòi Phật Pháp để thỏa mãn việc họ sắp xếp các sự việc theo lịch trình biên niên. Còn chúng ta tìm tòi Phật Pháp là để thăng hoa con người.

Trong bộ "Phật Học Cơ Bản" HT Trí Quảng có viết như sau:
http://www.thuvienhoasen.org/u-phcb3-2-7.htm
Về mặt học thuật, chúng ta học lịch sử phần lớn căn cứ vào dữ liệu mà người trước đã ghi lại để đánh giá. Nhưng đứng ở lãnh vực tôn giáo để quan sát, chúng ta lại có nhận thức về lịch sử khác hơn là những điều được các nhà học thuật ghi nhận.
Từ hiểu biết theo học thuật thông thường, tiến lên một bước nữa để hiểu lịch sử Ðại thừa Phật giáo theo tinh thần của người tu có niềm tin, có trí tuệ. Và bước sang lịch sử kinh Hoa Nghiêm, chúng ta phải phát Bồ đề tâm. Có thể nói, chúng ta học Ðại thừa bằng Bồ đề tâm của chính mình, không học bằng vọng thức, nghĩa là tiếp nhận tinh ba của giáo nghĩa bằng tâm hồn thanh tịnh, không phải chỉ dừng lại ở phân tích, học hiểu theo văn tự, ngữ ngôn.
...................
Vì khó hiểu như vậy, một số người cho rằng kinh Hoa Nghiêm có tính cách giả tưởng. Ngày nay, chúng ta có thể hiểu ý này qua thực tế như vấn đề trình bày trong cuộc hội thảo dành cho các nhà bác học thì người có trình độ đại học trở xuống có tham dự cũng không thể nào hiểu được.
Pháp Phật nói cho Bồ tát, hàng nhị thừa không thể biết, huống chi là phàm phu. Cần hiểu rằng không riêng gì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên... mà kể cả chúng ta cũng hiện diện trong hội Hoa Nghiêm, nhưng không thấy, không nghe vì bị ngũ ấm ngăn che, vướng mắc sắc ấm. Ðức Phật nói kinh Hoa Nghiêm trong thiền định, dùng tâm chuyển vật. Chúng ta chưa thấy tâm, làm sao thấy được sự chuyển vật.
Tinh thần Ðại thừa đặt nền tảng trên sinh hoạt của tâm là chính. Nếu tâm thực sự tốt sẽ kết thành quả tốt, dù cho hành động bề ngoài không tốt. Sức mạnh phi thường của tâm chi phối, khiến việc thành tựu, không cần phải cử thân động niệm, kinh gọi là vô tác diệu lực. Ðó là ý chính mà kinh Hoa Nghiêm muốn đề cập đến.
Khi Ðức Phật đắc quả Vô thượng giác ở Bồ đề đạo tràng, không còn lệ thuộc ngũ ấm thân, Ngài phát hiện ra con người thật bên trong là chơn tâm hay Tỳ Lô Giá Na Pháp thân và thấy Bồ tát vi trần. Phật pháp thân ấy nói với các vị Bồ tát trong thiền định, không phải là người bằng xương bằng thịt nói và cũng không nói cho người nhân gian. Vì vậy, người nhân gian làm thế nào biết được và tạng kinh Hoa Nghiêm phải đợi đến Long Thọ Bồ tát kiết tập.
_____________________

Nếu chúng ta thấy tư tưởng Phật Tính không xuất hiện cho tới thế kỷ 3, 4 gì đó, thì chúng ta cũng không nên nói rằng Phật không đề cập gì tới tư tưởng Phật Tính. Phật có nói, nhưng chúng ta không hiểu nổi, nên phải chờ đến sau này, khi căn cơ chín mùi, thì có chư Phật, Bồ Tát thị hiện làm tổ sư, sẽ kiết tập những tư tưởng ấy và truyền bá cho chúng ta.

Ðấy là một chuyện.
Còn chuyện kia là chuyện bạn PTDT nói rằng Phật Giáo Nguyên Thủy không đề cập tới Phật Tính. Cái đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu tôi không nhầm, vâng, nếu tôi không nhầm, thì theo Nguyên Thủy, quả vị cao nhất là A La Hán quả, chứ không phải Phật quả, thì lấy đâu ra Phật Tính. Tôi nghĩ như thế vì tôi dựa vào kinh Pháp Hoa, Phật trách các Thanh Văn, chứng được A La Hán quả, thì đã tự mãn rồi, cho là rốt ráo.

3252<--Next   Previous-->3250   View top 40 messages