Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 22 06:30:11 2006
Subject:  TPCL và Nhân Quả / bạn HL
Post No:  3450     Reply to:   3444

##/##Câu 1: Tại cơi TPCL biệt lập đó th́ các pháp có c̣n tuân theo luật nhân-quả hay không ? ##
Luật nhân quả không loại trừ cho bất cứ ai. Làm việc lành nên được quả lành.##

Bạn HL:
Bạn XTH hỏi nhân quả ở TPCL, không phải là muốn hỏi nhân quả trên phương diện thiện ác báo ứng đâu. Ở TPCL, "thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực", thì còn có gì là ác nhân ác báo nữa.
Bạn XTH hỏi nhân quả ở TPCL là muốn đưa đến kết luận rằng cõi TPCL phải theo quy luật thành trụ hoại không, cũng như mọi cảnh giới trong tam giới, chứ không phải là một Phật Tịnh Độ. Bạn XTH cho rằng trong sum la vạn tượng này chỉ có tam giới mà thôi, và ngược lại, tam giới bao trùm cả sum la vạn tượng này. Ngoài tam giới ra, chẳng có gì cả.

Tôi vẫn giải thích rằng: ngoài tam giới ra, còn có hằng hà sa số các cõi Tịnh Độ của chư Phật, chứ không phải chỉ riêng gì cõi TPCL. Trong các kinh đều nói đến các cõi Tịnh Độ của chư Phật. Nói mãi mà cũng như nước đổ đầu vịt, thì tôi nói thêm với bạn ấy làm gì cho mỏi mồm mỏi tay.

3451<--Next   Previous-->3449   View top 40 messages