Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 18 12:00:31 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 12
Post No:  2810     Reply to:   2771

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 12
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

THƯỢNG SĨ NHẤT QUYẾT NHẤT THIẾT LIỄU
TRUNG HẠ ĐA VĂN ĐA BẤT TÍN
ĐẢN TỰ HOÀI TRUNG GIẢI CẤU Y
THÙY NĂNG HƯỚNG NGOẠI KHOA TINH TIẾN ?

Dịch nghĩa:

Rồi tất cả, khỏi tu không cầu chứng
Đó là hạng Đại thừa, Thượng sĩ tối lợi căn
Diệt Kiến Tư diệt sạch hết Cái Triền
Rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu chứng

Bậc Trung hạ, những căn cơ thấp kém
Học th́ nhiều, học trích cú tầm chương
Luôn mồm khoe, học vị với văn bằng
Cởi áo bẩn, c̣n không biết đường mở nút !

2811<--Next   Previous-->2809   View top 40 messages