Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sun Feb 19 19:01:44 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n
Post No:  2681     Reply to:   2678

" Cái câu ấy nguyên văn là: "kiến nghĩa bất vi vô dũng dă" thấy việc nghĩa mà không làm th́ không phải là dũng.
Một người khùng điên vô trí mà phỉ báng đức Như Lai, bạn có cần phải phản đối không?
Tụi Taliban phá hủy tượng Phật, có hội Phật Giáo nào phản đối không? Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ tuyên bố vỏn vẹn: sự phá hủy tượng Phật càng làm cho lời Phật dạy về vô thường sáng tỏ hơn lên.
Hăng Victoria Secrets in ảnh Phật trên quần lót đàn bà. Có vài hội Phật Giáo phản đối. À, cái hăng đó không phải khùng, chẳng phải hạng Taliban, nói nó th́ nó nghe đấy, ḿnh nên phản đối, việc nghĩa đấy.
Chuyện Tề Thiên Đại Thánh đă là truyện bá vơ, mà lại do mấy tụi làm phim bộ đóng thành phim, thế mà lại có người mất thời giờ hạ nhân phẩm của ḿnh xuống để b́nh luận sỉ vả, th́ thật là đă đề cao chúng nó quá rồi. "

Tru*o*c' he^'t to^i xin ca?m o*n dda.o hu*~u dda~ cho bie^'t ca^u : " kie^'n nghi~a ba^'t vi vo^ du~ng da~ " .
Nhu*ng to^i kho^ng ddo^`ng y' vo*'i dda.o hu*~u tre^n quan ddie^?m tha(`ng khu`ng thi` kho^ng ne^n cha^'p, bo*?i vi` va^'n dde^` kho^ng pha?i la` o*? cho^~ no' co' khu`ng hay kho^ng ma` la` o*? cho^~ su*. ta.o ta'c cu?a ke? a^'y ga^y ra nhu*~ng a?nh hu*o*?ng tai ha.i nhu* the^' na`o ddo^'i vo*'i nhu*~ng ngu*o*`i chu*a co' ddu? co* duye^n la`nh dde^? ddu*o*.c hie^?u bie^'t sa^u ve^` dda.o Pha^.t . So^' ngu*o*`i na`y ra^'t ddo^ng, ke^? ca? nhu*~ng ngu*o*`i ddang tu*. cho mi`nh la` theo Pha^.t gia'o, nhu*ng tha^.t ra ho. kho^ng hie^?u ca? nhu*~ng ddie^`u ra^'t ca(n ba?n ve^` dda.o Pha^.t , vi' du. nhu* o*? Ba.c Lie^u, VN hie^.n tho*`i co`n co' nhie^`u ngu*o*`i thu*o*ng` xuye^n gie^'t heo, gie^'t ga` dde^? ddem cu'ng tu*o*.ng Pha^.t Qua'n-A^m nha(`m ta. o*n hay ca^`u the^m phu*o*'c ...Nhu*~ng ngu*o*`i a^'y khi xem phim Ta^y-Du-Ky' thi` ra^'t de^~ bi. tie^m nhie^~m va` ca`ng bi. ta(ng the^m nhu*~ng mo^.ng tu*o*?ng ddie^n-dda?o , ca`ng xa ro*`i Chi'nh pha'p ! Vi` va^.y su*. le^n tie^'ng pha?n ddo^'i phim TDKy' co' ta'c du.ng thu*c ti?nh ddo^'i vo*'i nhu*~ng ngu*o*`i nhi`n dda.o Pha^.t vo*'i ta^m me^ ti'n ...


" Ủa, bạn liệt kê kinh Lăng Nghiêm vào danh sách "những kinh trung thực" của bạn hồi nào đấy? Lúc trước, bạn nói rằng kinh này không được ngài A Nan trùng tuyên, tất nhiên là do đời sau vẽ vời ra nên được bạn xếp vào hạng "những kinh thiếu trung thực" mà. "

To^i ra^'t nga.c nhie^n khi ddo.c ddoa.n vie^'t tre^n cu?a dda.o hu*~u, vi` to^i chu*a he^` no'i nhu* va^.y ! To^i chi? no'i ra(`ng mo.i bo^. Kinh Pha^.t truye^`n dde^'n chu'ng ta nga`y nay thi` dde^`u co' su*. sai tra.i i't, hay nhie^`u , ddie^`u na`y phu` ho*.p vo*'i gia'o ly' Vo^ Nga~ cu?a Pha^.t !

" Thầy Nhat Hanh của bạn, với công hoằng dương Phật Pháp, với bao năm tu tập ngộ đạo, đă tuyên bố rằng kinh Lăng Nghiêm này (bản kinh do tác giả Tâm Minh dịch) là bản kinh viết vào thời nhà Đường bên Tầu, chứ không có Phạn bản, có nghĩa là không phải do Phật nói. Bạn muốn đi ngược lại lời dạy của vị cao tăng ngộ đạo của bạn ư ? "

Sao dda.o hu*~u la.i cay cu' vo*'i tha^`y Nha^'t-Ha.nh qua' va^.y ? Kho^ng nhu*~ng dda~ cay cu' ma` co`n no'i oan cho Tha^`y nu*~a !
" A-Di-Dda` Pha^.t ! To^.i lo^~i, to^.i lo^~i ! "
Tha^`y Nha^'t Ha.nh chi? no'i ra(`ng bo^. Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m kho^ng co' nguye^n ba?n Pha.n ngu*~, ma` chi? co' ba?n di.ch ba(`ng Ha'n ngu*~ xua^'t hie^.n va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng , dda.i y' chi? co' the^' tho^i, nhu*ng sao dda.o hu*~u la.i tu*. suy die^~n su*. vie^.c theo ta^.p khi' dda nghi cu?a mi`nh dde^? ro^`i gieo oan cho ke? tu ha`nh ? To^i cu~ng dda~ tu*`ng go'p y' vo*'i dda.o hu*~u ra(`ng co' the^? nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ dda~ bi. tha^'t thoa't sau khi dda~ ddu*o*.c di.ch sang Ha'n ngu*~ va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng , bo*?i vi` tam ta.ng Kinh ddie^?n Pha^.t gia'o co' khoa?ng 3,000 bo^. , va^.y ne^'u trong suo^'t tho*`i gian 2,000 na(m ma` co' bi. tha^'t thoa't va`i chu.c bo^. thi` cu~ng dda^u co' gi` la` la. ?
Ne^'u dda.o hu*~u co' xem cuo^'n sa'ch "Ti`nh Ngu*o*`i" cu?a tha^`y Nha^'t Ha.nh vie^'t khi mo*'i xua^'t gia thi` dda.o hu*~u se~ bie^'t ra(`ng no*i Chua` Ba'o Quo^'c ma` tha^`y dda~ tu ho.c vo*'i vi. su*-phu. kha? ki'nh cu?a Tha^`y, thi` chi'nh tha^`y Nha^'t-Ha.nh va` ca'c ddo^`ng mo^n dde^`u nie^.m Chu' Thu?-La(ng-Nghie^m ! Va` chi'nh to^i cu`ng vo*'i cha, me. cu?a to^i cu~ng dde^`u nie^.m Chu' TLN cho dde^'n nga`y ho^m nay ...

Ngu*o*`i ho.c Kinh, nha^.n ddu*o*.c y' Kinh, ca?m ddu*o*.c linh die^.u cu?a Tha^`n Chu' ghi trong Kinh thi` cu~ng vi' nhu* ngu*o*`i dda~ thu*o*`ng a(n ddu*o*.c nhu*~ng bu*~a co*m ngon, va` bo^? du*o*~ng va`o bu.ng, dda~ bie^'t mu`i vi., va` ddang ca?m gia'c ddu*o*.c ca'i no ddu?, thi` co*' sao la.i vi` ngu*o*`i kha'c no'i ra(`ng: " Bu*~a co*m ma` anh a(n dda^'y kho^ng tha^'y co' trong thu*.c ddo*n A^'n-DDo^. ma` chi? co' trong thu*.c ddo*n Trung-Hoa " the^' la` vo^.i va`ng cuo^'ng qui't hoang mang, giao ddo^.ng ta^m tha^`n, bo^`n-cho^`n lo-la('ng kho^ng bie^'t nhu*~ng bu*~a co*m ma` mi`nh thu*o*`ng a(n ddo' la` co*m tha^.t, hay chi? la` co*m gia? do^'i, dde^? ro^`i sanh lo`ng oa'n ghe't ngu*o*`i no'i le^n su*. tha^.t ! Than o^i, qua? la` "trung ngo^n, nghi.ch nhi~ " ! Tha^`y NH kho^ng the^? na`o du*.ng le^n ca^u chuye^.n ve^` xua^'t xu*' cu?a Kinh TLN ddu*o*.c ! Ma` ca'c chuye^n gia Pha^.t Su*? cu~ng kho^ng the^? du*.ng le^n ddu*o*.c, bo*?i vi` qua? tha^.t hie^.n tho*`i kho^ng co' ai bie^'t nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ cu?a Kinh TLN ddang o*? dda^u ! Ne^'u dda.o hu*~u co' the^? truy ra ddu*o*.c nguye^n ba?n cu?a Kinh thi` ke^? nhu* dda.o hu*~u co' ddu? chu*'ng co*' dde^? va.ch tra^`n cho^~ so* so't cu?a ca'c chuye^n gia Pha^.t Su*? khi la`m vie^.c !

" Nhờ Kim Cương Bồ Tát XTH dùng chầy kim cương mà đập vỡ cha nó cái đầu mấy đứa nào gây những tội vạ trên kia, để tỏ ra tinh thần "bie^'t tu*o*ng tro*., bie^'t tru*o*.ng nghi~a, bie^'t la`m chuye^.n ne^n la`m".
Giáo Hội Thống Nhất không lên tiếng về mấy vụ này, th́ Bồ Tát phải lên tiếng chứ. Những sự việc như thế mà chẳng phải là bôi nhọ sỉ nhục đức Phật và Phật Pháp th́ việc ǵ mới gọi là sỉ nhục bôi nhọ đây? "

Ne^'u to^i qua? tha^.t la` Kim Cu*o*ng Bo^`-Ta't thi` tu*. nhie^n to^i se~ bie^'t chuye^.n hu*, thu*.c nhu* the^' na`o, va` se~ bie^'t chuye^.n ne^n la`m, nhu*ng to^i hie^.n tho*`i chu*a pha?i la` Kim Cu*o*ng Bo^`-Ta't, va` muo^'n tro*? tha`nh Bo^` Ta't thi` kho^ng the^? tro^ng nho*` ngu*o*`i kha'c phong cho, kho^ng gio^'ng nhu* ca^`u va~ng sanh dda^u dda.o hu*~u a. !

" Nói tóm lại, tự ḿnh đạo hạnh th́ mọi việc hanh thông. Công việc không trôi chẩy, th́ nên xét ḿnh mà cố gắng tu hành.
Tôi không phủ nhận sự cần thiết của phản đối, nhưng chỉ cần nói qua loa, cho tỏ rơ lập trường của ḿnh, rồi th́ tự ḿnh tu tâm dưỡng tính. Ḿnh nghiệp nặng, th́ chiêu cảm quả báo nó tới. Ḿnh nghiệp sạch, th́ chẳng quả nào nó phá. "

No'i nhu* dda.o hu*~u thi` hoa' ra he^~ ai ma` co^ng vie^.c kho^ng ddu*o*.c hanh tho^ng la` do dda.o ha.nh cu?a ngu*o*`i a^'y co`n tha^'p ke'm, ngu*o*.c la.i, he^~ ai ma` ddang ddu*o*.c tho*`i pha^'t le^n la` do dda.o ha.nh cu?a ngu*o*`i a^'y cao dda^`y hay sao ?

DDa.o hu*~u co' hie^?u gi` ve^` nghi.ch duye^n , va` du* qua? hay kho^ng ma` la.i ddi nhi`n su*. vie^.c 1 ca'ch ha.n he.p nhu* va^.y ?


XTH

2682<--Next   Previous-->2680   View top 40 messages