Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Apr 1 13:26:20 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 14
Post No:  2903     Reply to:   2839

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 14
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

QUÁN ÁC NGÔN THỊ CÔNG ĐỨC
THỬ TẮC THÀNH NGÔ THIỆN TRI THỨC
BẤT NHÂN SÁNG BÁNG KHỞI OAN THÂN
HÀ BIỂU VÔ SANH TỪ NHẪN LỰC.

Dịch nghĩa:

Lời sỉ nhục ta nghe ra răn dạy
Người dạy ta là thiện tri thức của ta
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường
Ḷng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc

Câu hủy báng, ta không quan tâm để dạ
Kết oan cừu nào có lợi chi
Để chứng minh sức Từ, Nhẫn vô sanh
Hăy mở rộng cửa ḷng bao la như biển.

2904<--Next   Previous-->2902   View top 40 messages