Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 00:15:07 2006
Subject:  Gui ban TK
Post No:  3331    

##Tha^`y NH no'i, "Đối với người vừa mới thực tập niệm Bụt th́ Bụt là một thực tại ở ngoài. Nếu người ấy thực tập cho sâu sắc th́ Bụt trở nên một thực tại ở trong tâm. "##
Ba.n la^.p la.i ca^u no'i cu?a Tha^`y Nha^'t Ha.nh be^n tre^n, nhu+ng co' mo^.t so^' dde^. tu+? cu?a Tha^`y kho^ng tin la` nie^.m Pha^.t co' the^? va~ng sanh TPCL va` tha`nh Pha^.t dduoc. Ba.n tin lo*`i no'i cu?a Tha^`y hay dde^. tu+? cu?a Tha^`y?

##
Trong kinh ADD, Phật diễn tả nào là: 7 báu, chim nói pháp, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ.....nhửng hình ảnh đó thế gian ai cũng có thể hình dung ra được, tuy nhiên chỉ những người đạt đến mức độ tu tập nào nó, mới thấy nó trong tâm thức mà thôi và không thể sờ mó bằng tay được. Ngay tại thế gian này, nếu bạn niệm Phật tới mức nào đó bạn nhìn chung quanh bạn ,cũng có thể cảm nhận được cảnh tả như trong kinh ADĐ, không cần phải chêt rồi, qua TPCL mới thấy được, cảnh TPCL có thể hiện hửu ngay tại thế gian này, ngay present moment mà tâm bạn đạt bất loạn. Như tôi nhớ không lầm, trước đây có cư sỉ Diệu Trân có bài trên diễn đàn này "Chim nói pháp" diễn tả y như vậy. ##

To^i kho^ng tha^'y kinh Di Da` no'i ve^` chu+'ng dda('c cu?a ha`nh gi?a khi nie^.m Pha^.t gi` ca?. Ai nie^.m cu~ng nhu+ nhau. Kinh Di Da` no'i ai va~ng sanh ve^` TPCL cu~ng tha^'y nhu+~ng phong ca?nh die^~n ta? nhu+ kinh ca?, kho^ng pha^n bie^.t gi`a tre? lo*'n be'. Ba.n co' tin nhu+ va^.y kho^ng?
DTVBT

3332<--Next   Previous-->3330   View top 40 messages