Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 19:40:44 2006
Subject:  đừng gán ghép gây chia rẻ/ban PTDT.
Post No:  3153     Reply to:   3150

Gời bạn ta,

##Ca'i gene gio^'ng Pha^.t la` ca'i gi`? No' la` chemical chain hay la` cell? Xin ba.n no'i ro~ ddu+`ng ma^.p mo*`. ##

*Bao trùm hết 2 cái trên và c̣n hơn thế nữa, không có ǵ mập mờ cả, hăy tự thấp đuốc lên sẻ tự thấy rỏ; rất tiếc tôi hết khả năng nói rỏ hơn nữa.


##Ta^'t ca? kinh Ta.ng Nguye^n Thu?y dde^`u kho^ng co' no'i gi` ve^` Pha^.t ta'nh. Ba.n o*? La`ng Mai cu+' ho?i Tha^`y co' pha?i la` Pha^.t tu+? "thi` pha?i tin va`o Pha^.t ta'nh" kho^ng? To^i co`n nho*' khi ddi qui y thi` chi? co' "qui y Pha^t, Pha'p, va` Ta(ng" chu+' kho^ng ba('t buo^.c pha?i tin va`o Pha^.t ta'nh. ##

Phật tử tuỳ căn duyên không nhất thiết phải hiểu Ptánh là ǵ vẫn tu được, đúng như bạn nói. Như thế th́ bạn thắc mắc về Ptánh có ich ǵ cho sự tu của ḿnh, phải vững tin vào đường lối ḿnh chọn chắc hơn; không nhất thiết phải giống người khác mới tu được.


##Ba^y gio*` ba.n tin la` "co' ca'i gi` ddo' " kho^ng co' die^.t. Nhu+ng ta.i sao ba.n la.i nga.c nhie^n va` ca('m co^? le^n ca~i khi co' nguoi Ti.nh ddo^. no'i TPCL kho^ng co' die^.t.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't. ##

Tự ḿnh không hiểu lời người khác ,rồi gán ghép, nhằm mục đích gây sự chia rẻ giữa các pháp môn, các Phât tử, khích bác cho cải nhau xem chơi , chẳng mang lại một ích lợi nhỏ nào cho bạn, và bạn biết vướng tội ǵ chăng theo kinh nhân quà?
Mong bạn nói khách quan và đừng gán ghép gây chia rẻ, v́ qua một vài câu hỏi của bạn, tôi đă thấy rỏ ẩn ư bạn (negative notion). Nếu bạn c̣n tiêp tục gây chia rẻ giữa các pháp môn, tôi sẻ ngưng tất cả các cuộc bàn cải với bạn.

Chúc bạn tu tinh tấn.

3154<--Next   Previous-->3152   View top 40 messages