Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 21 21:26:16 2005
Subject:  Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Tra? lo*`i ca^u ho?i ba`i thu+' ba
Post No:  1996     Reply to:   1991

To^i que^n va`i ca^u tra? lo*`i cho ba`i thu+' hai. Ba.n hie^?u la^`m ro^`i, to^i kho^ng co' no'i la` kho^ng ca^`n ly' thuye^'t. Ly' thuye^'t ca^`n la('m chu+'. Ta^'t ca? nhu+~ng gi` to^i no'i trong ba ba`i tru+o*'c dde^`u la` ly' thuye^'t ca?. To^i no'i thu+.c ha`nh ra^'t la` quan tro.ng chu+' kho^ng pha?i kho^ng ca^`n ly' thuye^'t. Nhu+~ng ly' thuye^'t ma` ba.n ne^u ra cu?a To^? Hue^. Na(ng ra^'t ca^`n ne^'u ba.n bie^'t ap' du.ng va`o ca'ch thu+.c ha`nh to^i se~ no'i ra sau na`y. To^i cu~ng chu+a bao gio*` no'i la` chi? ca^`n va`i quye^?n kinh cu?a Pha^.t Thi'ch Ca tho^i; baq.n hie^?u la^`m ro^`i. To^i generalize nhu+~ng ddie^`u Pha^.t no'i.

## Hỏi: Tâm thanh tịnh là đă tự do rồi, làm sao c̣n bị chi phối nưă? ##
Khi ta^m chu+a thanh ti.nh. Thi' du. nhu+ ta^m ba.n ba^y gio*`.

##Ca^u dda^`u tie^n la` lo*`i no'i cu?a DDu+'c Pha^.t. Ca^u thu+' hai dde^? chi? cho mi`nh phu+o*ng pha'p ddu'ng nha^'t dde^? thi ha`nh bo^?n pha^.n cu?a mi`nh. Ne^'u kho^ng co' tu+. do thi` kho^ng the^? na`o bie^'t la`m ddie^`u gi` to^'t hoa(.c xa^'u hay giu+~ cho ta^m thanh ti.nh dduoc. Tu+. do provides cho mi`nh ca'i "bie^'t" nhu+ dda~ no'i o*? ba`i thu+' hai. ##

## Hỏi: Theo bạn thê nào là tự do, nếu baỏ rằng tu theo PMDT cuả bạn sẻ phát triển đuợc tâm thanh tịnh; tôi xin hỏi:
* Thực hành trong bao lâu th́ đưọc thanh tịnh?
*Bạn đă kinh ngiệm bản thân(11 nam) thấy đạt yêu câù đuợc bao nhiêu 100%??, và "những điều đỏn giản nhất sẻ chứng minh cho sự thật":
Bạn thử chứng minh một vài phản ứng cuả bạn khi bạn bị interest conflict trên diễn đản này để PT thấy bạn nói đúng.
Mong nghe ư kiến bạn, ##
To^i chu+a no'i ve^` ca'ch thu+.c ha`nh ma` ba.n dda~ criticize to^i ro^`i. Xin ba.n nha^~n na.i. Ha~y ho.c cho ky~ ba`i thu+' nha^'t dda~. To^i dda~ no'i o*? pha^`n tru+o*'c, tu+` mo^.t sa't na cho dde^'n va`i nga`n kie^'p tu`y ha`nh gia?.

Xin ta.m bie^.t
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.
PTDT

1997<--Next   Previous-->1995   View top 40 messages