Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Diệu Hỷ         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 11 21:14:07 2005
Subject:  Lời đạo hữu rất đúng
Post No:  1851     Reply to:   1850

Đúng như lời đạo hữu nói, họ cười v́ nhiều lư do khác nhau ,tuỳ quan niệm mỗi người, nhưng họ vẫn nói họ thích đọc văn của đạo hữu hơn cả (đây là lời thật ,xin đạo hữu đừng hiểu lầm là tôi diễu cợt)
Xin cảm ơn đạo hữu có lởi giải thích cho tôi đuợc rơ
Diệu Hỷ

1852<--Next   Previous-->1850   View top 40 messages