Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tu.c tu+?         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 23 20:58:44 2006
Subject:  Gui ban Phuc Son (Post 3452)
Post No:  3453    

##Nói tóm lại, nếu không thấy ai là Phật giữa đức Thích Ca và đức Di Lặc, thì không có nghĩa là không có Phật độ sinh, hay là không có Phật từ TPCL về độ sinh. Vì cái chặng thời gian giữa đức Thích Ca và đức Di Lặc quá ngắn, nên không cần có 1 vị Phật xuất hiện ra đời, mà chỉ cần những ứng hóa thân mà thôi. Dù có hằng hà sa số các đức Phật thành đạo ở TPCL trở về đây đi chãg nữa, họ cũng chỉ ẩn thân, ứng hóa thân, mà thuyết pháp độ sinh mà thôi. ##
Xin ba.n cho bie^'t tho*i gian giu+~a Pha^. TC a` Di La(.c la` bao lau^.

3454<--Next   Previous-->3452   View top 40 messages