Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 4 21:30:46 2006
Subject:  Goi ban PTDD (tiep)
Post No:  3330     Reply to:   3329

##Ne^'u ba.n tin ca^u no'i cu?a Tha^`y NH nhu+ sau dda^y, "Đối với người vừa mới thực tập niệm Bụt th́ Bụt là một thực tại ở ngoài. Nếu người ấy thực tập cho sâu sắc th́ Bụt trở nên một thực tại ở trong tâm. " thi` ca'c Pha^.t tu+? ta^.p Thie^`n dde^? la`m gi`? Ta.i sao kho^ng nie^.m Bu.t dde^? tha`nh Pha^.t?

Ba.n vie^'t, "C̣n thấy( realize ) TPCL ở trong tâm và "physically described" được cho người khác hiểu đưọc ---> không có nghĩa là nó phải hiện hửu bằng h́nh tướng ( physically exists ); th́ đó mới là cỏi "vô sanh vô tử" ( the nature of no -birth and no-death) của kinh ADĐ." To^i tha^'y kinh Di Da` describes TPCL ba(`ng ngo^n ngu+~ a^m thanh, hi`nh a?nh thi` to^i no'i ddo' la` hi`nh tuo*'ng, chu+' hi`nh tu+o*'ng kho^ng pha?i chi? la` ca'i ma` ba.n tha^'y, nghe,...Ne^'u ba.n realize TPCL o*? trong ta^m, thi` ne^'u no' kho^ng pha?i la` hi`nh tu+o*'ng thi` no' la` gi` ma` ba.n co' the^? realize dduoc. ##

Xin giả nhời bạn như sau:

Tu thiền thì theo cách người thiền, mỗi người có sở thích riêng, nhưng tựu trung đều để thoát vòng sant tử thành Phật. Có câu "đường nào cũng tới thành Laã". Phật có 84,000 pháp môn tuỳ sở thích mổi người.

Realise TPCL trong tâm thức không có nghĩa là nó phải hiện hữu bằng hình tướng cảnh sắc sờ mó được!, thí dụ như bạn dream thấy trúng số lớn mua nhà đẹp, xe đẹp, cuới vợ đep từ VN, ôi quá đổi là hạnh phúc to nhớn quá; sáng bạn kể cho người khác nghe giấc mơ của bạn, ai cũng hiểu được, nhưng nó không có hiện hữu trong thật tế, cảnh đó chỉ hiện hửu trong tâm bạn lúc mơ mà thôi, không ai có thể thấy trực tiếp nó, được trừ ra bạn!.

Trong kinh ADD, Phật diễn tả nào là: 7 báu, chim nói pháp, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ.....nhửng hình ảnh đó thế gian ai cũng có thể hình dung ra được, tuy nhiên chỉ những người đạt đến mức độ tu tập nào nó, mới thấy nó trong tâm thức mà thôi và không thể sờ mó bằng tay được. Ngay tại thế gian này, nếu bạn niệm Phật tới mức nào đó bạn nhìn chung quanh bạn ,cũng có thể cảm nhận được cảnh tả như trong kinh ADĐ, không cần phải chêt rồi, qua TPCL mới thấy được, cảnh TPCL có thể hiện hửu ngay tại thế gian này, ngay present moment mà tâm bạn đạt bất loạn. Như tôi nhớ không lầm, trước đây có cư sỉ Diệu Trân có bài trên diễn đàn này "Chim nói pháp" diễn tả y như vậy.

Do đó, tu Phật, dù theo pháp môn nào đi nửa,--> nếu còn hy vọng khi chứng đắc sẻ có nơi đi, nơi đến bằng cảnh sắc rực rỡ e rẳng tuyệt vọng; vì cảnh giới Phật chỉ có hành giả chứng đắc cảm nhận được mà thôi, như các thiền sư thường nói " uống nước nóng lạnh tự biết, không ai có thể diễn tả cho người khác biết được cảm giác nóng lạnh.. chính xác của mình được".
TK

3331<--Next   Previous-->3329   View top 40 messages