Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người quan sat         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 20 14:44:38 2006
Subject:  thằng khùng diển đàn /goi PTDT
Post No:  3175     Reply to:   3173

Gời PTDT,
tôi quan sát trên diển dàng này thất bạn viết văn hay quá nó bốc ra cái múi ganh ghét ngu dối mà muống người khác xem ḿnh là No 1 như ban TS/PR đă nói. Tôi thấy bạn nên đóng cái bô ngu dốt của bạn lại đi. Thầy bạn cho ban xuống để truyền đạo không ngờ chọn lầm 1 tên ngu dốt như bạn nên phải ô danh môn phái. Lên đây muốn nói cho có nguời trả lới phải có references đàng hoàng người ta mới đối thoại với bạn, đây là chỗ tranh luận PP, chớ không phải chổ ba hoa chích choè khoe khoang cái ngă -ngu dốt - của bạn, cho nện lời kê gào cua PTDT chăng ai buồn trả lời, v́ ai cũng biết đây là thằng khùng diển đàn không lẻ họ chịu hạ ḿnh nói chuyện với mấy đứa khùng như bạn sau.
Người quan sat

3176<--Next   Previous-->3174   View top 40 messages