Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 27 21:18:49 2006
Subject:  Vạ Mồm / bạn Nghi Va^'n
Post No:  2860     Reply to:   2859

##To^i kho^ng pha?i la` Pha^.t tu+? Ti.nh ddo^., nhu+ng to^i tha^'y ngoa`i pha'p mo^n nie^.m Pha^.t Di DDa` thi` kho^ng co' pha'p mo^m na`o guarantee la` chu'ng sanh se~ tha`nh Pha^.t.##

Chết chết chết chết!!! Cái anh chàng Nghi Va^'n này, cái mồm ăn mắm ăn muối, nói bậy nói bạ. Thôi thì đổ sông đổ bể cho sạch đi. Nói nó se sẽ chứ, người ta nghe được, thì người ta tế cho một mẻ, thì có mà sập ván thiên liền ván địa, không mở mày mở mặt nổi nữa đấy.

Phải nói thế này: pháp môn nào cũng guarantee 100% thành Phật cả, chẳng chóng thì chầy, chẳng sớm thì muộn, không ai mất phần cả, có tu thì sẽ có chứng.
Trong đời quá khứ, có ông lão tiều phu già, bị hổ đuổi, chạy thiếu sống thừa chết, hô lên vài tiếng Mô Phật Mô Phật. Từ đó tới nay, cả bao nhiêu vạn ức kiếp, tới khi gập đức Thích Tôn, thì quả chín mùi, được Phật cho xuất gia, thành A La Hán. Trưởng lão Xá Lợi Phất, nhìn về quá khứ không thấy có duyên với Phật Pháp nên không chịu cho ông lão xuất gia. Nhưng đấy là vì huệ nhãn của Trưởng Lão chỉ nhìn thấu tới bấy nhiêu kiếp thôi, chứ không nhìn xa thấu như Phật Nhãn.

2861<--Next   Previous-->2859   View top 40 messages