Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Feb 23 09:53:41 2006
Subject:  Tín Tâm / bạn XTH
Post No:  2698     Reply to:   2693

##Vi` va^.y co' nhu*~ng su*. vie^.c ma` chu'ng ta tru*.c tie^'p ca?m nha^.n ddu*o*.c trong tho*`i dda.i na`y, nhu*ng chu*a ddu? co* so*? khoa ho.c dde^? gia?i thi'ch ta^.n tu*o*`ng nguye^n ly' thi` cu~ng kho^ng ne^n vo^.i ke^'t lua^.n ra(`ng nhu*~ng ca?m nha^.n a^'y la` hoang tu*o*?ng ...Chu' DDa.i-Bi, va` Chu' Thu?-La(ng-Nghie^m dde^`u ra^'t linh u*'ng ma` chi'nh to^i co' kinh nghie^.m tru*.c tie^'p vi` ca?m nha^.n ddu*o*.c ! ##

Chao ôi, "được lời như cởi tấm lòng" ;-))) Sao mà nghe mát gan mát mề nhu thế ;-)))
Bạn XTH à,
Không những cơ sở khoa học chưa tiến bộ đầy đủ, mà cái trí phàm phu của chúng ta cũng chưa thấm vào đâu so với các bậc La Hán, Bồ Tát.
Thế mà bạn XTH từ xưa nay, vẫn lấy cái trí phàm phu mà suy đoán rằng lời Phật dạy về sự hiện hữu của cõi Tây Phương Cực Lạc là giả tưởng, thì tôi thật tình không hiểu bạn nghĩ cái gì nữa.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi bạn tin nhận chú ngữ. Tu theo chân ngôn, mật tông, thì cái tín tâm rất là quan trọng, nếu không nói đấy là điều kiện tiên quyết. Bạn hoàn toàn không hiểu chú ngữ nói gì, mà bạn chỉ tin vào lời Phật dạy rằng chú lực bất tư nghì. Thế mà bạn lại cất bước lên đường, trì tụng chân ngôn. Tôi không nói rằng bạn sai khi bạn trì chú, tôi xin tán thán và tùy hỷ công việc của bạn. Nhưng tôi lấy làm lạ, là khi đức Phật giảng về Tây Phương Cực Lạc, thì bạn lại cho là giả tưởng.
Cả hai đàng đều dựa vào lòng tin những lời Phật dạy.
Bạn nói rằng bạn không thấy, không chứng nghiệm, thì bạn không tin. Tôi xin hỏi rằng cái bạn thấy, cái bạn chứng nghiệm, có phải là rốt ráo sự vật chưa? Con mắt của bạn đã thấy hết mọi sự vật chưa? Cái trí suy lường của bạn có thể suy lường hết mọi sự vật chưa?
Một cái bàn đặt sau bức tường, cách bạn chưa đầy 1 thước, bạn không thấy nên bạn nằng nặc là không có cái bàn, thì bạn đúng hay sai? Những sự vật thuộc phạm vi hồng ngoại tuyến (infrared), tử ngoại tuyến (ultraviolet), bạn không cho là chúng nó hiện hữu, thì bạn sai hay đúng.
Những gì bạn tu học được, bạn có dám sánh bằng chư Bồ Tát như Phổ Hiền, chư Tổ như Huệ Viễn không? Bạn không có sức suy lường như các Bồ Tát, Tổ Sư, mà bạn lại nói rằng bạn biết chắc chắn là không có cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì tôi vẫn nói: cái đó như là một cậu bé tiểu học, muốn phủ bác những kiến giải của ông tiến sĩ bác học.

Bạn hỏi tôi lấy cái trình độ gì mà suy xét về Tây Phương Cực Lạc ý hả? Dạ thưa tôi lấy cái sự suy xét của tôi, dựa vào lòng tin lời Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng, Tổ Sư, cũng như bạn dựa vào lòng tin lời Phật dạy mà bắt đầu trì chú Lăng Nghiêm từ bao năm nay.
Ngoài ra, chắc tôi cũng phải bắt đầu tin rằng: âu cũng là túc duyên của tôi, có nhân duyên tin Tịnh Ðộ, nên mới sui khiến tôi có lòng tin như thế.

2699<--Next   Previous-->2697   View top 40 messages