Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sun Mar 12 10:26:40 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 11
Post No:  2771     Reply to:   2762

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 11
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

CÙNG THÍCH TỬ, KHẨU XƯNG BẦN
THỰC THỊ THÂN BẦN ĐẠO BẤT BẦN
BẦN TẮC THÂN THƯỜNG PHI LŨ HẠT
ĐẠO TẮC TÂM TÀNG VÔ GIÁ CHÂU
VÔ GIÁ CHÂU, DỤNG VÔ TẬN
LỢI VẬT ỨNG CƠ CHUNG BẤT LẬN
TAM THÂN TỨ TRÍ THỂ TRUNG VIÊN
BÁT GIẢI LỤC THÔNG TÂM ĐỊA ẤN.

Dịch nghĩa:

Người Thích tử với danh xưng Bần Đạo
Thân có Bần, Đạo có Bần chi !
Bần biểu hiện áo khâu áo vá
Đạo không Bần, tâm chứa Như Ư châu

Ngọc Như Ư, dùng sao cho hết
Nó chứa đầy Tứ Trí, Tam Thân
Vẹn Lục Thông, Bát Giải cùng tṛn
Tâm địa sáng độ sanh vô cùng số.

2772<--Next   Previous-->2770   View top 40 messages