Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 20 12:57:49 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Post 3171
Post No:  3173    

##Tôi thấy các bạn trong này đã dầy công, vất vả, giải thích tường tận về Phật Tính cho bạn rồi. Tôi không nghĩ rằng có ai khác mà có thể giải thích rõ ràng hơn nữa cho bạn. Họa may chăng là bạn phải hỏi chư cao tăng thạc đức thì mới ra câu giả nhời, nếu bạn thật sự muốn có câu giả nhời.
Theo tôi nghĩ, mà cũng theo như tôi đọc qua, biết được Phật Tính là gì, không cần thiết cho sự tu tâm dưỡng tính, cải hóa tự tân. Cứ lo giữ gìn 5 giới, hành thiện tích đức, niệm Phật cho vững, thiết tha cầu tiếp dẫn vãng sinh, là xong cả.
Mong bạn đừng bận tâm nữa.##
Lo*`i cu?a ba.n ra^'t chi' ly'. To^i tuy kho^ng cu`ng quan ddie^?m ve^` Pha'p mo^n tu ho.c nhu+ ba.n, nhu+ng ba`i cu?a ba.n ra`nh ma.ch ro~ ra`ng. To^i dda(.t ca^u ho?i ve^` Pha^.t ta'nh ta.i vi` nga`y xu+a co' ra^'t nhie^`u ba.n nhu+ Pha^.t Du+'c, XTH, La`ng Mai's Pha^.t tu+? dda~ ba`n ba.c nhie^`u ma` kho^ng ddi dde^'n dda^u (chu+a ai chu+'ng minh dduoc la` co'). Ho*n nu+~a Pha^.t ta'nh kho^ng pha?i la` no^`ng co^'t, ca(n ba?n cu?a dda.o Pha^.t nhu+ ba.n Thie^`n sinh - Paris no'i. Ba.n a^'y co`n no'i la` Pha^.t tu+? pha?i tin la` co' Pha^.t ta'nh (hoa`n toa`n sai 100%). Bo*?i va^.y to^i mo*'i vie^'t cho ba.n a^'y. Ne^'u ba.n a^'y ba?o to^i kho^ng hie^?u gi` ca? thi` to^i chi? xin ba.n a^'y chu+ng minh cho to^i ta.i sao no' la` no^n`g co^'t ca(n ba?n cu?a dda.o Pha^.t.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3174<--Next   Previous-->3172   View top 40 messages