Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 18 19:22:05 2005
Subject:  Kie^?m Chu+'ng - Gui ban Phu'c So*n (Post 1918)
Post No:  1922    

Ba.n vie^'t, "Bạn không biết Phật là ai là gì cả, mà sao bạn lại dám tin lời Phật dạy về Bồ tát Ðịa Tạng? Không biết ông thầy là ai, mà lại đi tin lời ổng dạy, thì bạn quả là gan dạ. "

To^i bie^'t ve^` Pha^.t va` lo*`i Pha^.t da^.y, chu+' to^i kho^ng bie^'t tha`nh Pha^.t ra sao. Thi' du. nhu+ ba^y gio*` mi`nh la` Pha^.t thi` mi`nh ca?m tha^'y nhu+ the^' na`o, mi`nh tha^'y chu'ng sanh ra sao. Cu~ng nhu+ to^i kho^ng bie^'t ba.n nhu+ng to^i bie^'t ve^` ba.n: nguoi tu Ti.nh ddo^., co' vo*. con, co' cha gia`, quy y vo*'i co^' HT Ta^m Gia'c, ho.c Nhu Da.o Quang Trung. To^i xu+a kia cu~ng quy y vo*'i Ho`a Thu+o*.ng, to^i nghi~ ba.n la` su+. dde^. cu?a to^i.

Ba.n vie^'t, "Bạn nói người tu Thiền và Tịnh Ðộ, không lấy gì mà kiểm chứng được tiến trình tu hành của mình. Còn tu pháp môn Ðịa Tạng của bạn, thì có thể kiểm chứng bằng kinh nghiệm bản thân. Pháp môn Ðịa Tạng đảm bảo hạnh phúc trong hiện tại và đảm bảo sự cứu độ khi bị đưa tới cửa địa ngục. Hạnh phúc hiện tại thì rành rành ra đấy rồi. Bạn không nói tôi cũng thấy. Nhưng sự cứu vớt khi bị đưa tới địa ngục thì bạn có biết ai đã tới cửa ngục mà được đức Ðịa Tạng lôi giở lại, cho về dương thế không?
Tịnh Ðộ thì có thấy kết quả. Dự tri thời chí, biết trước giờ vãng sinh, ngửi mùi hương lạ, nghe nhạc trời vang, thấy hào quang sáng, gập Phật Bồ Tát, sau khi chết thì thân xác còn mềm mại trong 1 thời gian lâu hơn người thường,..."

Chu+' mo^.t so^' nguoi tre^n the^' gian na`y tu+` dda^u ra. Kho^ng pha?i la` co' chu'ng sinh o*? co~i kha'c dduoc Di.a Ta.ng Bo^` Ta't ddem ra va` ba^y gio*` tro*? tha`nh nguoi sao? Kho^ng le~ chu'ng ta chi? toa`n la` Pha^.t hoa(.c Bo^` Ta't tu+` kie^'p tru+o*'c a`?

1923<--Next   Previous-->1921   View top 40 messages