Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 12:01:38 2006
Subject:  Tam Phước / Người Bạn Sen
Post No:  3131     Reply to:   3129

Mỗi khi trích dẫn, cắt và dán, từ một bài, trang, sách, nào đó, xin các bạn nhớ cho cái link, để mọi người: 1) kiểm chứng xuất xứ, 2) tham khảo thêm, 3) có thể in ra giấy để đọc, mà không phải ngồi dính chết trước máy computer (nhất là trường hợp các bạn phải dùng máy computer ở thư viện công cộng, không thể ngồi lâu được).
Tôi nghĩ là bài Tam Phước này là do HT Tịnh Không giảng, có phải như thế chăng?
Vì lời văn nghe như là dịch từ văn nói của người Tầu, vì có nhắc tới "thầy Lý". Thầy Lý thì có thể là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là thầy của HT Tịnh Không ngày xưa.

3132<--Next   Previous-->3130   View top 40 messages