Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 01:05:28 2005
Subject:  Tổ Triệu Châu không sai!
Post No:  2141     Reply to:   2138

##Chắc bạn c̣n nhớ tôi vẫn kể chuyện tổ Triều Châu chứ.
Trong một cuộc nói chuyện giông dài, có người hỏi Tổ có niệm Phật không? Tổ giả nhời rằng: một câu Phật hiệu ta cũng không muốn nghe, nghe vào th́ ta phải rửa tai 3 ngày mới sạch.
Lát sau, thị giả thưa với Tổ rằng có thí chủ tới cúng dàng Tam Bảo. Tổ lên y áo ra ngoài. Người hỏi: Tổ đi đâu? Tổ nói: ta ra tạ ơn thí chủ. Hỏi: Tổ tạ ơn như thế nào? Tổ nói: ta niệm Phật cầu cho thí chủ được lợi lạc##.

*Đối với người hỏi thứ 1: Tổ biết muốn cầu Pháp, nên trả lời ngụ ư là Phật tại tâm, không cần phải kiếm Phật bên ngoài.
*Đối với ngườ hỏi thứ 2: Tổ biết muốn cầu Phước, nếu trả lời giống trước, người này sẽ không hiểu chi cà, nên baỏ niệm Phật để cầu Phước.
*Tổ Triệu Châu quả là người am hiểu Phật học, tuỳ chúng và tuỳ duyên mà trả lời. Thí dụ như PT mới nhập môn không thể giảng kinh KimCang mà hiểu được, phải giàng kinh A hàm, mới đúng là thầy giỏi.
Ẩn danh.

2142<--Next   Previous-->2140   View top 40 messages