Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Đúng vậy         Reply   Post Message
Date: Tue Apr 18 03:39:45 2006
Subject:  Huởng thụ hiện tại là chắc ăn nhất,
Post No:  2959     Reply to:   2958

Đúng vậy, như bạn PTDT nghỉ là kiếp nguời ngắn ngủi cứ hưởng thụ sung sướng cho đã đi, kiếp khác là nguời jhác chớ có phải là bạn đâu, tu chi cho mệt, huởng thụ hiện tại là chắc ăn nhất. Như bạn PS thay vì mỗi ngày tốn mấy giờ công phu , nếu biết tận hưởng, có thể dùng thì giờ đó tập hợp vui chơi, nhâu nhẹt, ciné, dancing, đi mây về gió, về VN cưới vợ trẻ đẹp.v..v.. có phải thú hơn không. Làm sao bạn chứng minh đuợc kiếp sao bạn là ai? phải không?

2960<--Next   Previous-->2958   View top 40 messages