Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  QN         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 10 00:12:12 2005
Subject:  Cảm hứng bài thơ của bạn PD
Post No:  1842     Reply to:   1840

Gởi bạn PD,
Tôi cũng là một Phật tử có theodơi cuộc tranh luận "hào hứng ly kỳ "giữa đạo hữu PhucSơn và 2 tiểu Sadi, nhân đọc được bài thơ bạn cũng có cảm hừng sáng tác 1 bài thơ để tặng Đạo hữu PS và 2 Sadi như sau:

"Phục thiện" thơ ra: "phải đúng giờ",
"Sơn hà cẩm tú giả danh thôi ! "
Đối minh: Cư Sĩ sanh ḷng giận,
Khẩu nghiệp:Sa di giải tức thời
Hai ngă khác nhau, đồng bất dị
Tiểu đại cân phân để hạ hồi
Sa bà-Cực lạc nào đâu rỏ
Di khẩu tùy duyên, đạo hợp đời.

Chúc bạn PD , PS và 2 Sadi thân tâm thường an lạc
QN

1843<--Next   Previous-->1841   View top 40 messages