Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 22:52:47 2006
Subject:  Tịnh Tâm và Tịnh Độ / bạn Thiền Sinh
Post No:  3085     Reply to:   3058

##Cũng vậy muốn sang cỏi Cực lạc, Th́ nơi trần thế phải có sẳn tâm Tịnh độ mới đuợc;##

Àààà, bi giờ tôi mới hiểu bạn muốn nói ǵ. Bạn cứ đem cái danh từ kép "tâm tịnh độ" mà xài tưới hột sen, nên mới sinh ra lầm lẫn. Tâm tịnh th́ nói toạc móng heo ra là tâm tịnh cho nó tiện việc sổ sách. Lại c̣n bầy vẽ nhiêu khê văn hoa chích cḥe "tâm tịnh độ", nghe cho thật là kêu, ai dè nó chỉ là "tâm tịnh" mà thôi.
Ai mà chẳng biết, tâm không tịnh th́ khó có thể khế hợp với tính thanh tịnh của cơi Cực Lạc, khó thể nhập và văng sinh vào cơi Cực Lạc.
Làm sao cho tâm tịnh? Thiền định, niệm Phật, tŕ giới, tụng kinh, tŕ chú, vân vân và vân vân. Bạn thiền th́ bạn làm cho tâm bạn tịnh. Dễ thường tôi niệm Phật th́ tôi không làm cho tâm tôi tịnh được hả? Giỡn hoài. Câu Phật hiệu mà không làm cho tâm con người ta tịnh nổi, th́ ba cái hít thở phồng xẹp mỉm cười cũng đếch làm cho tâm con người ta tịnh nổi đi.
Nói một cách khác, niệm Phật với tâm không tịnh, tâm tán loạn nghĩ bậy, th́ không được văng sinh. Đúng, dĩ nhiên. Ngồi thiền mà nghĩ vẩn vơ th́ dù có nát ba bẩy hăm mốt cái bồ đoàn cũng không đi tới đâu cả.
Theo kinh và lời chư tổ: cùng 2 người, một người niệm Phật tu Tịnh Độ với tâm tịnh, một người ngồi thiền với tâm tịnh. Người niệm Phật với tâm tịnh th́ văng sinh khỏi luân hồi, v́ nhờ Phật Lực, v́ làm theo đúng lời Phật dạy: niệm ta cầu ta th́ ta rước.
Người ngồi thiền với tâm tịnh th́ tái sinh theo nghiệp lực. Nếu nghiệp sạch boong, sạch sành sanh, th́ thoát luân hồi, c̣n mà dính dấp chút đỉnh là tùy theo nghiệp mà đi, làm cao tăng, chuyển luân thánh vương,....
Bạn nào mà nghĩ ḿnh đă sạch nghiệp ráo trọi, cứ ngồi thiền cho vững, khỏi cần niệm Phật, tất sẽ thoát khỏi luân hồi, th́ xin tự nhiên, be my guest.

3086<--Next   Previous-->3084   View top 40 messages