Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vơ Đang         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 19:02:05 2005
Subject:  Gởi Ẩn danh/Thiền và Tịnh
Post No:  2158     Reply to:   2157

Bạn Ẩn danh,
Nhận thấy bạn có biện tài vô ngại, vậy bạn thử trả lời dùm mấy câu hỏi này xem sao:
1-Giống và khác giửa Thiền và Tịnh như thế nạ ?
2-Người ta nói tu thiền thí quá trưù tượng, mơ mộng viễn vông bạn nghĩ sao? C̣n Tịnh th́ nhân quả thấy rỏ, có cảnh giới đi đến mô tả rơ ràng nơi kinh sách- chư Tổ, dễ tu mà kết quả lại chắc chắn nưă, bạn nghĩ sao?
3-Theo cá nhân bạn th́ bạn sẽ khuyến khích PT tu thiền hay tịnh? Taị sao?
4-Bạn có công nhận số PT Tịnh tông chiếm đa số( majority) trên thế giới, bạn có nghĩ v́ đó là pháp môn chánh mà Phật giảng không? Nếu không cho biêt lư do?

Xin cám ơn bạn trươc
Vơ Đang

2159<--Next   Previous-->2157   View top 40 messages