Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 11 23:31:22 2006
Subject:  Duy tâm tịnh độ(tiếp)./ban PS
Post No:  3107     Reply to:   3105


Gởi bạn ta,

###Thầy bác ái, th́ thầy Pháp Tạng cũng bác ái.
Thầy là chân sư, th́ Phật A Di Đà cũng là chân sư.
Làng Mai là nơi để tu tập thực hành, th́ cơi Cực Lạc cũng là nơi để tu tập thực hành.
V́ bác ái mà thầy dựng làng Mai. V́ bác ái mà Phật A Di Đà dựng cơi Cực lạc.
Nếu thầy và làng Mai ở trong tâm bạn Thiền Sinh, th́ Phật A Di Đà và cơi Cực Lạc há lại là ở ngoài tâm sao?###
_______________________________

*Tôi chua từng nói có cỏi TPCL ngoài tâm, và tất cả kinh sách Phật cũng như vậy. bạn hay diễn giải nhầm lẫn quá, dù vô t́nh hay hữu ư đều phạm vào 1 giới cấm trong ngủ giới đó! (vọng ngữ)

__________________________________________
###Bạn cho rằng chúng tôi vọng ngoại mong cầu, bạn há chẳng phải vọng nội cầu mong chăng? Cái nào cũng chấp cả. ###
____________________________________
*Quay về Tâm t́m Phật theo lời Phật dạy sao gọi là vọng chấp được(vọng= sai lầm)????Làm khác lời Phật dạy mới gọi là vọng chấp (t́m Phật ngoài Tâm)
__________________________________________

###Không phải là tôi nói rằng thầy và làng Mai không có thật, nhưng chỉ v́ lời thầy không hạp căn tôi, thuốc thầy không trị bệnh tôi, làng thầy không đúng ư tôi, nên tôi không theo. Tôi theo Phật A Di Đà và cơi Cực Lạc là v́ hạp căn tôi, trị bệnh tôi và đúng ư tôi.
Vọng ngoại vọng cầu ở chỗ nào? Tâm mà cũng có trong có ngoài hả?###
___________________________

Vọng cầu ở chỗ: cho rằng TPCL có h́nh tướng và nằm ngoài tâm thức; tuy nhiên người mới niệm Phật th́ ấy là điều b́nh thường mà thôi, và tu lâu hơn sẻ tin vào Kinh Phật giảng nhiều hơn.

Khi Kinh diển tả các cảnh Phật th́ phải hiểu các cảnh đó trong Tâm thức, nếu không tại sao Thiện tài đồng tử (trong kinh HN), được đức Di Lạc vổ đảnh cho đi thăm cảnh giới của Phật, thấy muôn ngàn cung điện huy hoàng trong cùng mọt lúc ,chập sau Di Lạc vổ đảnh Th́ Thiện Tài thấy các cung điện biến mất???.

Chúc bạn tu tập như ư.

3108<--Next   Previous-->3106   View top 40 messages