Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 21 17:29:37 2006
Subject:  Nói Cho Sướng / bạn Tu.c Tu+?
Post No:  2834     Reply to:   2833

##Chi? mo*'i Kie^'n Ta'nh thi` chu*a pha?i la` Pha^.t, ma` cu~ng chu*a pha?i la` qua? vi. A-La-Ha'n nu*~a, co' le~ chi? la` qua? vi. Ba^'t Hoa`n tho^i !##

Thì tôi đã nói là bạn XTH thích nói cho sướng cái lỗ mồm mà.
A La Hán giở lên thì mới hết luân hồi, chứ từ A Na Hàm giở xuống là còn luân hồi. Bi giờ thì bạn ấy lại đổi ra là kiến tánh thì hết luân hồi.
Cũng như nói rằng kinh Bát Nhã phủ nhận sự hiện hữu của Tịnh Độ. Kỳ thực trong kinh Bát Nhã có 2 phẩm nói về Tịnh Độ.

2835<--Next   Previous-->2833   View top 40 messages