Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jul 25 17:30:34 2006
Subject:  Phật chưa ngộ & Bồ Tát chưa thành/bạn Nghi Va^'n
Post No:  3297     Reply to:   3296

Thụ giới Bồ Tát là phàm phu sơ phát tâm Bồ Tát rồi chứ. Có tiến lên hay lui sụt hay không th́ là chuyện khác. Bạn há chẳng nghe chuyện ngài Xá Lợi Phất, cho tṛng con mắt, rồi bị phỉ nhổ mạt sát, nên thối lui, xuống cấp, trong quá tŕnh tu tập, đó hay sao? Dĩ nhiên là không thể so sánh người mới thọ giới Bồ Tát với pháp thân Bồ Tát như Quán Âm, Phổ Hiền, được, nhưng tôi với bạn (nếu bạn chưa thọ giới Bồ tát) cũng phải khâm phục những vị dám dấn bước vào con đường Bồ tát hạnh.
C̣n gọi là Phật, th́ bạn há chẳng nghe đức Thích Tôn dạy: "ta là Phật đă thành, chúng sinh là Phật sẽ thành" hay sao? Thường Bất Khinh Bồ Tát thấy ai cũng lễ lạy như lạy Phật. Những vị không muốn nghe pháp môn Niệm Phật, họ thường nói: tâm này là Phật, c̣n niệm Phật nào nữa. Đấy, cũng hằng hà sa số Phật đấy. Dĩ nhiên rằng gọi tôi và bạn là Phật th́ là 1 điều đại bất kính, đâi tăng thượng mạn, tội chết, nhưng không có nghĩa là tôi và bạn không phải là Phật tương lai (trong bao nhiêu kiếp nữa th́ là một chuyện khác).
Người phàm phu mà phát tâm Bồ Tát, kẻ ngu phụ mà thành kính niệm Phật, th́ cũng c̣n hơn người chỉ tu để thoát sinh tử thành A La Hán một ḿnh.
Mời bạn xem vài lời dạy của tổ Ấn Quang:

http://www.niemphat.net/Luan/lathutinhdo/phan4.htm
Thơ gửi Cư Sĩ Trần Tích Châu
Nhưng pháp môn Tịnh Độ tuy rộng lớn như thế, mà cách tu lại rất dễ dàng. V́ cớ ấy, chẳng những phàm phu khó tin mà hàng nhị thừa cũng đa nghi, cho đến bậc quyền vị Bồ Tát hoặc c̣n ḷng ngờ, trừ những người kiếp trước có gieo căn lành Tịnh Độ và bậc Đại Thừa Bồ Tát quả vị đă cao mới sanh được ḷng tin sâu chắc. Như Thái Tử khi vừa sanh ra, tuy tài đức chưa lập, song nhờ thế lực của vua cha, nên sang trọng hơn quần thần, người đủ tín nguyện niệm Phật dù là phàm phu song chủng tánh đă hơn nhị thừa, v́ biết đem tâm phàm gieo vào biển giác, thầm hiệp với đạo mầu, nhờ sức Phật mau lên bậc Bất Thối.

3298<--Next   Previous-->3296   View top 40 messages